logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt „Razem damy radę”


Projekt „Razem damy radę”


Projekt „Razem damy radę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2022 roku jest realizatorem projektu pod nazwą „Razem damy radę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia tych osób tj. osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie zamieszkujących i gospodarujących a także innych osób z najbliższego środowiska, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. rodziny zastępcze, opiekunowie prawni, dzieci biologiczne rodzin zastępczych, rodziny biologiczne, rodzeństwo, kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej i in.) Są to osoby zamieszkujące powiat pabianicki.

Planowane efekty:

 • poprawa dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej w powiecie a także wzrost jakość świadczonych usług.
 • zwiększenie pewności siebie, poprawy relacji między członkami rodziny,
 • zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • poszerzenie wiedzy o przysługujących formach wsparcia po osiągnięciu pełnoletności.

Projekt „Razem damy radę” skierowany jest do 154 osób, w tym:

– 88 osób stanowiących uczestników projektu; w tym 57 dzieci z rodzin zastępczych, 7 pełnoletnich wychowanków i 24 kandydatów na rodzinę zastępczą

– 66 osób stanowiących otoczenie uczestników; w tym 55 osób będących rodziną zastępczą, 7 osób – dzieci biologiczne rodzin zastępczych oraz 4 osoby – rodziny biologiczne

W ramach projektu planujemy zrealizować następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Wsparcie dla dzieci specjalistyczne – terapeutyczne w tym logopedyczne, integracji sensorycznej, terapii EMDR, terapii grupowej przez zabawę, psychiatryczne.
 3. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne poprzez udzielanie korepetycji.
 4. Warsztaty dla rodziców zastępczych w celu zwiększenia umiejętności wychowawczych.
 5. Kurs aktywnej twórczości dla dzieci
 6. Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej(co stanowi wkład własny).
 7. 10-dniowy obóz terapeutyczny dla dzieci FASD lub zaburzeń neurorozwojowych.
 8. 7-dniowy obóz sojoterapeutyczny.
 9. Spotkania informacyjno – szkoleniowe dla rodziców zastępczych.
 10. Szkolenia programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych.
 11. Spotkania edukacyjno – kulturalne.
 12. Diagnozy psychofizyczne.
 13. Praca socjalna.

Ogólna wartość projektu „Razem damy radę” wynosi 2.242.928,73 złotych
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 1.906.464,19 złotych
Wkład własny do projektu wynosi 336.464,54 złotych.


Ankieta rekrutacyjna do pobrania:

ankieta rekrut_Razem damy radę


Harmonogram wsparcia w miesiącu lipcu 2020r.

zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy,

zad. Nr 2 – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych

PRIDE Lipiec

zad. Nr 4 – Spotkania informacyjno-szkoleniowe na rodziców zastępczych – Dzieci i nastolatkowie w sieci

Harmonogram DZiNwS Lipiec

zad. Nr 7 – Terapia EMDR

Harmonogram Terapia EMDR lipiec

zad. Nr 11 – Diagnoza psychofizyczna dzieci

Harmonogram Diagnoza Lipiec

zad. Nr 13 – Terapia Logopedyczna

 

zad. Nr 15 – Terapia Integracji Sensorycznej

 


Harmonogram wsparcia w miesiącu czerwcu 2020r.

zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy,

zad. Nr 2 – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych

PRIDE czerwiec

zad. Nr 4 – Spotkania informacyjno-szkoleniowe na rodziców zastępczych – Kurs komputerowy dla rodzin zastępczych

harmonogram – kurs komputerowy czerwiec

zad. Nr 6 – Zajęcie wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Harmonogram korepetycje czerwiec

Harmonogram angielski czerwiec

zad. Nr 11 Diagnoza psychofizyczna dzieci

Harmonogram Diagnoza czerwiec

zad. Nr 13 – Terapia Logopedyczna

Harmonogram_logopeda czerwiec

zad. Nr 15 – Terapia Integracji Sensorycznej

Harmonogram SI czerwiec


Harmonogram wsparcia w miesiącu maju 2020r.

zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy,

zad. Nr 6 – Zajęcie wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Harmonogram korepetycje maj


Szanowni Państwo!

W trosce o zdrowie petentów i pracowników Urzędu oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa i wprowadzone ograniczenia w Polsce w związku z zagrożeniem związanym
z koronawirusem COVID-19, informujemy, że  zamykamy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Pabianicach  dla petentów od 16 marca do odwołania.

W celu załatwienia wszystkich spraw zaleca się:

1)    korzystania z platformy ePuap: /pcprpabianice/skrytka

2)    korzystanie z drogi e-mail: sekretariat@pcpr-pabianice.pl

  tel. 42 215 66 60

Jednocześnie informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo uczestników projektu jak również wykonawców poszczególnych zadań realizacja zaplanowanych działań w projekcie pn. „Razem damy radę”  zostaje wstrzymana do odwołania. W przypadku wznowienia form wsparcia na naszej stronie internetowej będą zamieszczane na bieżąco aktualne harmonogramy.

Za utrudnienia z góry przepraszamy.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych: ” Kurs komputerowy” dla uczestników projektu „Razem damy radę”.

Termin składania ofert upływa 11.03.2020 r. o godz. 16:00

zaproszenie – kurs komputerowy

protokół kurs komputerowy


Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku

„Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych: Kurs komputerowy” w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,”

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 26 lutego 2020r. do godz. 16:00.

kurs komputerowy


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych: Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” dla uczestników projektu „Razem damy radę”.

Termin składania ofert upływa 20.02.2020 r. o godz. 16:00

Pierwsza pomoc

protokół postępowania – pierwsza pomoc przedmedyczna


Harmonogram wsparcia w miesiącu marcu 2020r.

zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy,

zad. Nr 2 – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych

Harmonogram PRIDE marzec

zad. Nr 6 – Zajęcie wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Harmonogram korepetycje marzec

harmonogram korepetycji marzec (2)

zad. Nr 11 Diagnoza psychofizyczna dzieci

23.03.2020 r.  14.00-16.00

24.03.2020 r. 13.00-17.00

25.03.2020 r. 12.00-16.00

26.03.2020 r. 12.00-16.00

27.03.2020 r. 13.00-15.00

30.03.2020 r.  14.00-16.00

31.03.2020 r. 14.00-16.00

zad. Nr 13 – Terapia Logopedyczna

terapia logopedyczna marzec

zad. Nr 15 – Terapia Integracji Sensorycznej

integracja sensoryczna

 

 


Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku

„Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych: Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,”

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 6 lutego 2020r. do godz. 16:00.

rozeznanie rynku – szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

 

 


Harmonogram wsparcia w miesiącu lutym 2020r.

zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy,

zad. Nr 2 – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych

PRIDE luty

zad. Nr 6 – Zajęcie wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Korepetycje luty

korepetycje j. angielski

zad. Nr 11 – Diagnoza psychofizyczna dzieci

Diagnoza luty


ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na „Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę”.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), zwanej dalej ustawą.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są korepetycje dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych w wieku od 7 do 25 r.ż. tj.: beneficjentów ostatecznych projektu „Razem damy radę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w § 3 SIWZ.

Specyfikacja – Oferta

Zał. nr 1 – oferta

Zał nr 2 – wykaz osób

Oświadczenie – zał. nr 3 do oferty

Zał. nr 4 – wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zawiadomienie

Informacja o podpisanych umowach

podpisanie umowy korepetycje


Harmonogram wsparcia w miesiącu styczniu 2020r.

zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy,

zad. Nr 2 – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych

Terminy szkoleń

09.01.2020r. – 16.00-20.00

13.01.2020r. – 16.00-20.00

20.01.2020r. – 16.00-20.00

Miejsce szkoleń: siedziba PCPR w Pabianicach

zad. Nr 6 Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepeptycje

Harmonogram korepetycji z przedmiotu matematyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
13.01 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.01 12.00-14.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.01 12.00-14.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
20.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
20.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
22.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
22.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
22.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
23.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
23.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
23.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
23.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
24.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
24.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 132

Harmonogram korepetycji z przedmiotu chemia

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
15.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
21.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
27.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
29.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 9

Harmonogram korepetycji z przedmiotu fizyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
14.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
17.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
27.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
29.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
31.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 12

Harmonogram korepetycji z przedmiotu j. polski

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
13.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
17.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
22.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
23.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
24.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
31.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 12

Harmonogram korepetycji z przedmiotu j. angielski

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
27.01 13:30-15:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.01 15:45-17:45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.01 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 13:30-15:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 15.45-17.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 13:30-15:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 15:45-17:45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 13:30-15:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 15.45-17.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.01 13:30-15:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.01 15.45-17.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.01 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 30

 

zad. Nr 11 – Diagnoza Psychofizyczna

15.01.2020 r.  10.00-12.00;   14.00-16.00

16.01.2020 r. 14.00-16.00

17.01.2020 r. 11.00-13.00;  13.00-15.00

20.01.2020 r. 11.00-13.00

21.01.2020 r.  14.30-16.30

22.01.2020 r. 10.00-12.00

23.01.2020 r. 11.00-13.00

24.01.2020 r. 11.00-13.00

 

zad. Nr 13 – Logopeda

harmonogram logopeda – styczeń

zad. Nr 15 – Terapia integracji sensorycznej dla dzieci

harmonogram terapia si – styczeń

 

 


Harmonogram wsparcia w miesiącu grudniu 2019r.

– zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy,

– zad. nr 3 – Usługa rozwijająca potrzeby edukacyjno-kulturalne – 15.12.2019r.
– zad. Nr 13 – Logopeda

Harmonogram Logopeda – Grudzień
– zad. Nr 14 Psychiatra konsultacje – refundacja konsultacji psychiatrycznej nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu przez uczestników potwierdzenia poniesienia kosztów,
– zad. Nr 15 – Terapia integracji sensorycznej dla dzieci

Harmonogram Terapia Integracji Sensorycznej – Grudzień


Harmonogram wsparcia w miesiącu listopadzie 2019r.

– zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

– zad. Nr 3 – Usługa rozwijająca potrzeby edukacyjno-kulturalne – listopad 2019 r. dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie po uzgodnieniu z wykonawcą,

– zad. Nr 13 – Logopeda, wykonawca Sensitiva Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18/5,
93-578 Łódź

L.p. Data Czas trwania Ilość godzin
1. 2019-11-04 15:00-16:00 1
2. 2019-11-04 16:00-17:00 1
3. 2019-11-05 15:00-16:00 1
4. 2019-11-05 16:00-17:00 1
5. 2019-11-06 15:00-16:00 1
6. 2019-11-06 16:00-17:00 1
7. 2019-11-07 15:00-16:00 1
8. 2019-11-08 15:00-16:00 1
9. 2019-11-12 15:00-16:00 1
10. 2019-11-13 15:00-16:00 1
11. 2019-11-14 15:00-16:00 1
12. 2019-11-15 15:00-16:00 1
13. 2019-11-18 15:00-16:00 1
14. 2019-11-19 15:00-16:00 1
15. 2019-11-20 15:00-16:00 1
16. 2019-11-21 15:00-16:00 1
17. 2019-11-22 15:00-16:00 1
18. 2019-11-25 15:00-16:00 1
19. 2019-11-26 15:00-16:00 1
20. 2019-11-27 15:00-16:00 1
21. 2019-11-28 15:00-16:00 1
22. 2019-11-29 15:00-16:00 1
23. 2019-11-04 13:00-14:00 1
24. 2019-11-04 14:00-15:00 1
25. 2019-11-05 13:00-14:00 1
26. 2019-11-05 14:00-15:00 1
27. 2019-11-06 13:00-14:00 1
28. 2019-11-06 14:00-15:00 1
29. 2019-11-07 14:00-15:00 1
30. 2019-11-08 14:00-15:00 1
31. 2019-11-12 14:00-15:00 1
32. 2019-11-13 14:00-15:00 1
33. 2019-11-14 14:00-15:00 1
34. 2019-11-15 14:00-15:00 1
35. 2019-11-18 14:00-15:00 1
36. 2019-11-19 14:00-15:00 1
37. 2019-11-20 14:00-15:00 1
38. 2019-11-21 14:00-15:00 1
39. 2019-11-22 14:00-15:00 1
40. 2019-11-25 14:00-15:00 1
41. 2019-11-26 14:00-15:00 1
42. 2019-11-27 14:00-15:00 1
43. 2019-11-28 14:00-15:00 1
44. 2019-11-29 14:00-15:00 1
45. 2019-11-04 11:00-12:00 1
46. 2019-11-04 12:00-13:00 1
47. 2019-11-05 11:00-12:00 1
48. 2019-11-05 12:00-13:00 1
49. 2019-11-06 11:00-12:00 1
50. 2019-11-06 12:00-13:00 1
51. 2019-11-07 12:00-13:00 1
52. 2019-11-08 12:00-13:00 1
53. 2019-11-12 12:00-13:00 1
54. 2019-11-13 12:00-13:00 1
55. 2019-11-14 12:00-13:00 1
56. 2019-11-15 12:00-13:00 1
57. 2019-11-18 12:00-13:00 1
58. 2019-11-19 12:00-13:00 1
59. 2019-11-20 12:00-13:00 1
60. 2019-11-21 12:00-13:00 1
61. 2019-11-22 12:00-13:00 1
62. 2019-11-25 12:00-13:00 1
63. 2019-11-26 12:00-13:00 1
64. 2019-11-27 12:00-13:00 1
65. 2019-11-28 12:00-13:00 1
66. 2019-11-29 12:00-13:00 1
67. 2019-11-04 10:00-11:00 1
68. 2019-11-04 11:00-12:00 1
69. 2019-11-05 10:00-11:00 1
70. 2019-11-05 11:00-12:00 1
71. 2019-11-06 10:00-11:00 1
72. 2019-11-06 11:00-12:00 1
73. 2019-11-07 11:00-12:00 1
74. 2019-11-08 11:00-12:00 1
75. 2019-11-12 11:00-12:00 1
76. 2019-11-13 11:00-12:00 1
77. 2019-11-14 11:00-12:00 1
78. 2019-11-15 11:00-12:00 1
79. 2019-11-18 11:00-12:00 1
80. 2019-11-19 11:00-12:00 1
81. 2019-11-20 11:00-12:00 1
82. 2019-11-21 11:00-12:00 1
83. 2019-11-22 11:00-12:00 1
84. 2019-11-25 11:00-12:00 1
85. 2019-11-26 11:00-12:00 1
86. 2019-11-27 11:00-12:00 1
87. 2019-11-28 11:00-12:00 1
88. 2019-11-29 11:00-12:00 1
89. 2019-11-04 09:00-10:00 1
90. 2019-11-04 10:00-11:00 1
91. 2019-11-05 09:00-10:00 1
92. 2019-11-05 10:00-11:00 1
93. 2019-11-06 09:00-10:00 1
94. 2019-11-06 10:00-11:00 1
95. 2019-11-07 10:00-11:00 1
96. 2019-11-08 10:00-11:00 1
97. 2019-11-12 10:00-11:00 1
98. 2019-11-13 10:00-11:00 1
99. 2019-11-14 10:00-11:00 1
100. 2019-11-15 10:00-11:00 1
101. 2019-11-18 10:00-11:00 1
102. 2019-11-19 10:00-11:00 1
103. 2019-11-20 10:00-11:00 1
104. 2019-11-21 10:00-11:00 1
105. 2019-11-22 10:00-11:00 1
106. 2019-11-25 10:00-11:00 1
107. 2019-11-26 10:00-11:00 1
108. 2019-11-27 10:00-11:00 1
109. 2019-11-28 10:00-11:00 1
110. 2019-11-29 10:00-11:00 1
111. 2019-11-04 16:00-17:00 1
112. 2019-11-04 15:00-16:00 1
113. 2019-11-05 16:00-17:00 1
114. 2019-11-05 15:00-16:00 1
115. 2019-11-06 16:00-17:00 1
116. 2019-11-06 15:00-16:00 1
117. 2019-11-07 16:00-17:00 1
118. 2019-11-08 16:00-17:00 1
119. 2019-11-12 16:00-17:00 1
120. 2019-11-13 16:00-17:00 1
121. 2019-11-14 16:00-17:00 1
122. 2019-11-15 16:00-17:00 1
123. 2019-11-18 16:00-17:00 1
124. 2019-11-19 16:00-17:00 1
125. 2019-11-20 16:00-17:00 1
126. 2019-11-21 16:00-17:00 1
127. 2019-11-22 16:00-17:00 1
128. 2019-11-25 16:00-17:00 1
129. 2019-11-26 16:00-17:00 1
130. 2019-11-27 16:00-17:00 1
131. 2019-11-28 16:00-17:00 1
132. 2019-11-29 16:00-17:00 1
133. 2019-11-04 17:00-18:00 1
134. 2019-11-04 18:00-19:00 1
135. 2019-11-05 17:00-18:00 1
136. 2019-11-05 18:00-19:00 1
137. 2019-11-06 17:00-18:00 1
138. 2019-11-06 18:00-19:00 1
139. 2019-11-07 17:00-18:00 1
140. 2019-11-08 17:00-18:00 1
141. 2019-11-12 17:00-18:00 1
142. 2019-11-13 17:00-18:00 1
143. 2019-11-14 17:00-18:00 1
144. 2019-11-15 17:00-18:00 1
145. 2019-11-18 17:00-18:00 1
146. 2019-11-19 17:00-18:00 1
147. 2019-11-20 17:00-18:00 1
148. 2019-11-21 17:00-18:00 1
149. 2019-11-22 17:00-18:00 1
150. 2019-11-25 17:00-18:00 1
151. 2019-11-26 17:00-18:00 1
152. 2019-11-27 17:00-18:00 1
153. 2019-11-28 17:00-18:00 1
154. 2019-11-29 17:00-18:00 1
155. 2019-11-04 17:00-18:00 1
156. 2019-11-04 18:00-19:00 1
157. 2019-11-05 17:00-18:00 1
158. 2019-11-05 18:00-19:00 1
159. 2019-11-06 17:00-18:00 1
160. 2019-11-06 18:00-19:00 1
161. 2019-11-07 18:00-19:00 1
162. 2019-11-08 18:00-19:00 1
163. 2019-11-12 18:00-19:00 1
164. 2019-11-13 18:00-19:00 1
165. 2019-11-14 18:00-19:00 1
166. 2019-11-15 18:00-19:00 1
167. 2019-11-18 18:00-19:00 1
168. 2019-11-19 18:00-19:00 1
169. 2019-11-20 18:00-19:00 1
170. 2019-11-21 18:00-19:00 1
171. 2019-11-22 18:00-19:00 1
172. 2019-11-25 18:00-19:00 1
173. 2019-11-26 18:00-19:00 1
174. 2019-11-27 18:00-19:00 1
175. 2019-11-28 18:00-19:00 1
176. 2019-11-29 18:00-19:00 1

– zad. Nr 15 – Terapia integracji sensorycznej dla dzieci. Wykonawca Sensitiva Sp. z o.o.,
ul. Wróblewskiego 18/5, 93-578 Łódź.

Data Czas trwania Liczba godzin
04.11.2019 18:00-20:00 8
05.11.2019 10:00-12:00

16:00-18:00

4
06.11.2019 10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-20:00

10
07.11.2019 16:00-18:00 2
12.11.2019 10:00-12:00

16:00-18:00

4
13.11.2019 10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-20:00

10
19.11.2019 10:00-12:00

16:00-18:00

4
20.11.2019 10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-18:00

18:00-20:00

 

10
21.11.2019 16:00-18:00 2
26.11.2019 10:00-12:00

16:00-18:00

4
27.11.2019 10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-20:00

10
28.11.2019 16:00-18:00 2

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu sierpniu 2019r.

– zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

– zad. Nr 3 – Usługa rozwijająca potrzeby edukacyjno-kulturalne – 25.08.2019 r.,

– zad. Nr 12 – 10 dniowy obóz terapeutyczny dla dzieci z FASD lub zaburzeniami neurorozwojowymi ze względu na możliwą ekspozycję alkoholu na dziecko w czasie płodowym – 17.08.2019r. – 26.08.2019r.

– zad. Nr 15 – Terapia integracji sensorycznej dla dzieci

Data Czas trwania Liczba godzin
22.08.2019 19:00-20:00 1
23.08.2019 15:00-20:00 5
23.08.2019 16:00-20:00 4
26.08.2019 19:00-20:00 1
28.08.2019 11:00-12:00

13:00-14:00

2
28.08.2019 16:30-20:30 4
30.08.2019 17:00-18:00 1

Harmonogram wsparcia w miesiącu wrześniu 2019r.

– zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

– zad. Nr 15 – Terapia integracji sensorycznej dla dzieci

Data Czas trwania Liczba godzin
02.09.2019 19:00-20:00 1
03.09.2019 10:00-11:00 1
04.09.2019 14:00-18:00 4
04.09.2019 19:00-20:00 1
04.09.2019 10:00-12:00 2
06.09.2019 13:00-14:00 1
09.09.2019 19:00-20:00 1
10.09.2019 10:00-11:00 1
11.09.2019 10:00-12:00 2
11.09.2019 14:00-18:00 4
11.09.2019 19:00-20:00 1
13.09.2019 13:00-14:00 1
16.09.2019 19:00-20:00 1
17.09.2019 10:00-11:00 1
18.09.2019 10:00-12:00 2
18.09.2019 14:00-18:00 4
18.09.2019 19:00-20:00 1
20.09.2019 13:00-14:00 1
23.09.2019 19:00-20:00 1
24.09.2019 10:00-11:00 1
25.09.2019 10:00-12:00

14:00-18:00

19:00-20:00

7
27.09.2019 13:00-14:00 1
30.09.2019 19:00-20:00 1

Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku

„Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu „Razem damy radę” w związku z realizacją projektu pn.: Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”,”

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 13 września 2019 roku do godziny 15:00.

Rozeznanie rynku logopeda


OFERTA PRACY

W związku z realizacją Projektu pn.: Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje dwóch osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Oferta – Koordynator


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Usługa rozwijająca potrzeby edukacyjno-kulturalne
dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz  osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, uczestników projektu „Razem damy radę”.

zaproszenie wyjazdy edukacyjno – kulturalne

Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia o wybranym wykonawcy:

„Usługi rozwijającej potrzeby edukacyjno-kulturalne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz  osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, uczestników projektu „Razem damy radę”

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wyjazdy edu-kult.

Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku

na zorganizowanie i przeprowadzenie  „Usługi rozwijającej potrzeby edukacyjno-kulturalne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz  osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, uczestników projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 17 lipca do godziny 15.00

rozeznanie rynku


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje osoby na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 06.06.2019 roku

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Projekt „Razem damy radę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

W związku z realizacją Projektu pn.: „Razem damy radę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ogłosił ofertę dla trzech osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (termin składania ofert do dnia 6 czerwca 2019 roku do godz. 10:00).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuję, że zakończył procedurę otwartego naboru dla trzech osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – brak ofert.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę” termin składania oferty upływa 04.07.2019 roku do godz.: 15:00.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Logopeda

Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia o wybranym wykonawcy:

Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę”

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – Logopeda

Informacja dotycząca ogłoszenia nowego zaproszenia do złożenia oferty na realizację zadania Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę”

informacja – logopeda

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje osoby na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 8 lipca 2019 roku godz 15:00

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Terapia Integracji Sensorycznej dla 10 dzieci przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę” termin składania oferty upływa 8 lipca 2019 roku do godz.: 15:00.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Terapia Integracji Sensorycznej

Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia o wybranym wykonawcy:

Terapia Integracji Sensorycznej dla 10 dzieci przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę”

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – Terapia Integracji Sensorycznej


Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku

„zorganizowanie 10- dniowego obozu terapeutycznego dla 15 dzieci z FASD (lub podejrzeniem FASD lub zaburzeniami neurorozwojowymi ze względu na możliwą ekspozycję na alkohol w życiu płodowym) i ich 15 opiekunów, uczestników projektu „Razem damy radę”.realizowanego w powiecie pabianickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 1 sierpnia 2019 roku

Rozeznanie rynku – obóz terapeutyczny dla dzieci z FASD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „zorganizowanie 10- dniowego obozu terapeutycznego dla 15 dzieci z FASD (lub podejrzeniem FASD lub zaburzeniami neurorozwojowymi ze względu na możliwą ekspozycję na alkohol w życiu płodowym) i ich 15 opiekunów, uczestników projektu „Razem damy radę” – termin składania oferty upływa 2 sierpnia 2019 roku do godz.: 15:00.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

zorganizowanie 10-dniowego obozu terapeutycznego dla 15 dzieci z FASD

zmiana w zaproszeniu – obóz dla dzieci z FASD i ich opiekunów z dnia 30.07.2019

pytania złożone przez potencjalnych wykonawców do zaproszenia do złożenia oferty

odpowiedzi dla potencjalnych Wykonawców dotyczących realizowania przedmiotu zamówienia

Protokół – obóz FASD

informacja o wyborze oferty bez ponownego badania i ponownej oceny ofert

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę” termin składania oferty upływa 25.09.2019 roku do godz.: 16:00.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Logopeda

protokół Zadanie nr 13- Logopeda

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

INFORMACJA O REGIONALNYM INTERWENCYJNYM TELEFONIE ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Szczegóły >>

INFORMACJA O REGIONALNYM PUNKCIE DIAGNOZY I TERAPII FASD W ŁODZI

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi  

Szczegóły >>

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji) w związku z realizacją[…]

Szczegóły >>

Zaproszenie do składania ofert na DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

„DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI”   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony[…]

Szczegóły >>