logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt „Razem damy radę”


Projekt „Razem damy radę”


Projekt „Razem damy radę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2022 roku jest realizatorem projektu pod nazwą „Razem damy radę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia tych osób tj. osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie zamieszkujących i gospodarujących a także innych osób z najbliższego środowiska, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. rodziny zastępcze, opiekunowie prawni, dzieci biologiczne rodzin zastępczych, rodziny biologiczne, rodzeństwo, kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej i in.) Są to osoby zamieszkujące powiat pabianicki.

Planowane efekty:

 • poprawa dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej w powiecie a także wzrost jakość świadczonych usług.
 • zwiększenie pewności siebie, poprawy relacji między członkami rodziny,
 • zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • poszerzenie wiedzy o przysługujących formach wsparcia po osiągnięciu pełnoletności.

Projekt „Razem damy radę” skierowany jest do 154 osób, w tym:

– 88 osób stanowiących uczestników projektu; w tym 57 dzieci z rodzin zastępczych, 7 pełnoletnich wychowanków i 24 kandydatów na rodzinę zastępczą

– 66 osób stanowiących otoczenie uczestników; w tym 55 osób będących rodziną zastępczą, 7 osób – dzieci biologiczne rodzin zastępczych oraz 4 osoby – rodziny biologiczne

W ramach projektu planujemy zrealizować następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Wsparcie dla dzieci specjalistyczne – terapeutyczne w tym logopedyczne, integracji sensorycznej, terapii EMDR, terapii grupowej przez zabawę, psychiatryczne.
 3. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne poprzez udzielanie korepetycji.
 4. Warsztaty dla rodziców zastępczych w celu zwiększenia umiejętności wychowawczych.
 5. Kurs aktywnej twórczości dla dzieci
 6. Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej(co stanowi wkład własny).
 7. 10-dniowy obóz terapeutyczny dla dzieci FASD lub zaburzeń neurorozwojowych.
 8. 7-dniowy obóz sojoterapeutyczny.
 9. Spotkania informacyjno – szkoleniowe dla rodziców zastępczych.
 10. Szkolenia programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych.
 11. Spotkania edukacyjno – kulturalne.
 12. Diagnozy psychofizyczne.
 13. Praca socjalna.

Ogólna wartość projektu „Razem damy radę” wynosi 2.242.928,73 złotych
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 1.906.464,19 złotych
Wkład własny do projektu wynosi 336.464,54 złotych.


Ankieta rekrutacyjna do pobrania:

Zachęcamy do rekrutacji poprzez złożenie ankiety w siedzibie PCPR w Pabianicach

ankieta rekrut_Razem damy radę


Zaproszenia do składania ofert na realizację działań znajdują się na stronie

pcpr-pabianice.pl/?page_id=256

Zaproszenie do złożenia oferty:

 Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Kompleksowa organizacja kursu aktywnej twórczości dla 20 dzieci z pieczy zastępczej pcpr-pabianice.pl/?page_id=256&paged=2

Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 141 osób http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=18095&idmp=305&r=o


KOREPETYCJE W ROKU 2022 – kontakt z wykonawcą

Centrum Języków Obcych JODAR

Sucharskiego 6, 95-050 Konstantynów Łódzki

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W ROKU 2022

Harmonogram wsparcia w miesiącu listopad 2022 r.

listopad

Harmonogram wsparcia w miesiącu październik 2022 r.

październik

Harmonogram wsparcia w miesiącu wrzesień 2022 r.

wrzesień

Harmonogram wsparcia w miesiącu sierpień 2022 r.

sierpień

Harmonogram wsparcia w miesiącu lipiec 2022 r.

Lipiec

Harmonogram wsparcia w miesiącu czerwiec 2022 r.

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu maj 2022 r.

MAJ

Harmonogram wsparcia w miesiącu kwiecień 2022 r.

Kwiecień

Harmonogram wsparcia w miesiącu marzec 2022 r.

marzec

Harmonogram wsparcia w miesiącu luty 2022 r.

luty

Harmonogram wsparcia w miesiącu styczeń 2022 r.

styczeń

Harmonogram wsparcia w miesiącu grudniu 2021 r.

Grudzień

Harmonogram wsparcia w miesiącu listopadzie 2021 r.

Listopad RDR

Harmonogram wsparcia  z zakresu wsparcia logopedy w 2021 r. IV kwartał – Zadanie 13

202111_Logopedia

202112_Logopedia

202110_Logopedia

Harmonogram wsparcia  z zakresu Integracji sensorycznej w 2021 r. IV kwartał – Zadanie 15

202112_SI

202111_SI

202110_SI

Harmonogram wsparcia w miesiącu październiku 2021 r.

Zadanie 7 Terapia EMDR AS

Zadanie 7 Terapia EMDR-X I.B.

Zadanie 9 „Jestem z Ciebie dumny”

Zadanie 11 październik Diagnoza-3

Zadanie 2 PRIDE X.2021

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu wrześniu 2021 r.

Harmonogram Zadanie 2 PRIDE IX Harmonogram Zadanie 7 Terapia EMDR- Harmonogram Zadanie 10 IXKids Skills Harmonogram Zadanie 11 wrzesień Diagnoza-3 harmonogram IX.21

Harmonogram wsparcia w miesiącu sierpniu 2021 r.

Harmonogram Zadanie 10 sierpienKids Skills Harmonogram Zadanie 11 sierpień Diagnoza-3 zad. 4 Harmonogram sierpień 2021202108_Harmonogram_logopedia

Harmonogram wsparcia w miesiącu lipcu 2021 r.

Zad 4 Spotkania lipiec 2021 Zad_logopeda Zadanie 11 lipiec Diagnoza-3

Harmonogram wsparcia w miesiącu czerwiec 2021r.

Zadanie 6 fizyka Zadanie 6 chemia Zadanie 6 matematyka Zadanie 6 polski Zadanie 10 maj Kids Skills Zadanie 11 maj Diagnoza Zadanie 13 logopeda Zadanie 15 SI Zadanie 4 Spotkania Zadanie 6 angielski

Harmonogram wsparcia w miesiącu maj 2021r.

harmonogram wsparcia MAJ

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu lipcu 2020r.

zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy,

zad. Nr 2 – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych

PRIDE Lipiec

zad. Nr 4 – Spotkania informacyjno-szkoleniowe na rodziców zastępczych – Dzieci i nastolatkowie w sieci

Harmonogram DZiNwS Lipiec

zad. Nr 7 – Terapia EMDR

Harmonogram Terapia EMDR lipiec

zad. Nr 11 – Diagnoza psychofizyczna dzieci

Harmonogram Diagnoza Lipiec

zad. Nr 13 – Terapia Logopedyczna

 

zad. Nr 15 – Terapia Integracji Sensorycznej

 


Harmonogram wsparcia w miesiącu czerwcu 2020r.

zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy,

zad. Nr 2 – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych

PRIDE czerwiec

zad. Nr 4 – Spotkania informacyjno-szkoleniowe na rodziców zastępczych – Kurs komputerowy dla rodzin zastępczych

harmonogram – kurs komputerowy czerwiec

zad. Nr 6 – Zajęcie wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Harmonogram korepetycje czerwiec

Harmonogram angielski czerwiec

zad. Nr 11 Diagnoza psychofizyczna dzieci

Harmonogram Diagnoza czerwiec

zad. Nr 13 – Terapia Logopedyczna

Harmonogram_logopeda czerwiec

zad. Nr 15 – Terapia Integracji Sensorycznej

Harmonogram SI czerwiec


Harmonogram wsparcia w miesiącu maju 2020r.

zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy,

zad. Nr 6 – Zajęcie wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Harmonogram korepetycje maj


Szanowni Państwo!

W trosce o zdrowie petentów i pracowników Urzędu oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa i wprowadzone ograniczenia w Polsce w związku z zagrożeniem związanym
z koronawirusem COVID-19, informujemy, że  zamykamy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Pabianicach  dla petentów od 16 marca do odwołania.

W celu załatwienia wszystkich spraw zaleca się:

1)    korzystania z platformy ePuap: /pcprpabianice/skrytka

2)    korzystanie z drogi e-mail: sekretariat@pcpr-pabianice.pl

  tel. 42 215 66 60

Jednocześnie informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo uczestników projektu jak również wykonawców poszczególnych zadań realizacja zaplanowanych działań w projekcie pn. „Razem damy radę”  zostaje wstrzymana do odwołania. W przypadku wznowienia form wsparcia na naszej stronie internetowej będą zamieszczane na bieżąco aktualne harmonogramy.

Za utrudnienia z góry przepraszamy.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych: ” Kurs komputerowy” dla uczestników projektu „Razem damy radę”.

Termin składania ofert upływa 11.03.2020 r. o godz. 16:00

zaproszenie – kurs komputerowy

protokół kurs komputerowy


Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku

„Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych: Kurs komputerowy” w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,”

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 26 lutego 2020r. do godz. 16:00.

kurs komputerowy


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych: Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” dla uczestników projektu „Razem damy radę”.

Termin składania ofert upływa 20.02.2020 r. o godz. 16:00

Pierwsza pomoc

protokół postępowania – pierwsza pomoc przedmedyczna


Harmonogram wsparcia w miesiącu marcu 2020r.

zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy,

zad. Nr 2 – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych

Harmonogram PRIDE marzec

zad. Nr 6 – Zajęcie wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Harmonogram korepetycje marzec

harmonogram korepetycji marzec (2)

zad. Nr 11 Diagnoza psychofizyczna dzieci

23.03.2020 r.  14.00-16.00

24.03.2020 r. 13.00-17.00

25.03.2020 r. 12.00-16.00

26.03.2020 r. 12.00-16.00

27.03.2020 r. 13.00-15.00

30.03.2020 r.  14.00-16.00

31.03.2020 r. 14.00-16.00

zad. Nr 13 – Terapia Logopedyczna

terapia logopedyczna marzec

zad. Nr 15 – Terapia Integracji Sensorycznej

integracja sensoryczna

 

 


Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku

„Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych: Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,”

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 6 lutego 2020r. do godz. 16:00.

rozeznanie rynku – szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

 

 


Harmonogram wsparcia w miesiącu lutym 2020r.

zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy,

zad. Nr 2 – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych

PRIDE luty

zad. Nr 6 – Zajęcie wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Korepetycje luty

korepetycje j. angielski

zad. Nr 11 – Diagnoza psychofizyczna dzieci

Diagnoza luty


ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na „Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę”.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), zwanej dalej ustawą.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są korepetycje dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych w wieku od 7 do 25 r.ż. tj.: beneficjentów ostatecznych projektu „Razem damy radę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w § 3 SIWZ.

Specyfikacja – Oferta

Zał. nr 1 – oferta

Zał nr 2 – wykaz osób

Oświadczenie – zał. nr 3 do oferty

Zał. nr 4 – wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zawiadomienie

Informacja o podpisanych umowach

podpisanie umowy korepetycje


Harmonogram wsparcia w miesiącu styczniu 2020r.

zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy,

zad. Nr 2 – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych

Terminy szkoleń

09.01.2020r. – 16.00-20.00

13.01.2020r. – 16.00-20.00

20.01.2020r. – 16.00-20.00

Miejsce szkoleń: siedziba PCPR w Pabianicach

zad. Nr 6 Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepeptycje

Harmonogram korepetycji z przedmiotu matematyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
13.01 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.01 12.00-14.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.01 12.00-14.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
20.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
20.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
22.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
22.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
22.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
23.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
23.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
23.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
23.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
24.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
24.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 132

Harmonogram korepetycji z przedmiotu chemia

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
15.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
21.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
27.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
29.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 9

Harmonogram korepetycji z przedmiotu fizyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
14.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
17.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
27.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
29.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
31.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 12

Harmonogram korepetycji z przedmiotu j. polski

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
13.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
17.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
22.01 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
23.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
24.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
31.01 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 12

Harmonogram korepetycji z przedmiotu j. angielski

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
27.01 13:30-15:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.01 15:45-17:45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.01 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 13:30-15:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 15.45-17.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.01 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 13:30-15:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 15:45-17:45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.01 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 13:30-15:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 15.45-17.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.01 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.01 13:30-15:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.01 15.45-17.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.01 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 30

 

zad. Nr 11 – Diagnoza Psychofizyczna

15.01.2020 r.  10.00-12.00;   14.00-16.00

16.01.2020 r. 14.00-16.00

17.01.2020 r. 11.00-13.00;  13.00-15.00

20.01.2020 r. 11.00-13.00

21.01.2020 r.  14.30-16.30

22.01.2020 r. 10.00-12.00

23.01.2020 r. 11.00-13.00

24.01.2020 r. 11.00-13.00

 

zad. Nr 13 – Logopeda

harmonogram logopeda – styczeń

zad. Nr 15 – Terapia integracji sensorycznej dla dzieci

harmonogram terapia si – styczeń

 

 


Harmonogram wsparcia w miesiącu grudniu 2019r.

– zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy,

– zad. nr 3 – Usługa rozwijająca potrzeby edukacyjno-kulturalne – 15.12.2019r.
– zad. Nr 13 – Logopeda

Harmonogram Logopeda – Grudzień
– zad. Nr 14 Psychiatra konsultacje – refundacja konsultacji psychiatrycznej nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu przez uczestników potwierdzenia poniesienia kosztów,
– zad. Nr 15 – Terapia integracji sensorycznej dla dzieci

Harmonogram Terapia Integracji Sensorycznej – Grudzień


Harmonogram wsparcia w miesiącu listopadzie 2019r.

– zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

– zad. Nr 3 – Usługa rozwijająca potrzeby edukacyjno-kulturalne – listopad 2019 r. dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie po uzgodnieniu z wykonawcą,

– zad. Nr 13 – Logopeda, wykonawca Sensitiva Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18/5,
93-578 Łódź

L.p. Data Czas trwania Ilość godzin
1. 2019-11-04 15:00-16:00 1
2. 2019-11-04 16:00-17:00 1
3. 2019-11-05 15:00-16:00 1
4. 2019-11-05 16:00-17:00 1
5. 2019-11-06 15:00-16:00 1
6. 2019-11-06 16:00-17:00 1
7. 2019-11-07 15:00-16:00 1
8. 2019-11-08 15:00-16:00 1
9. 2019-11-12 15:00-16:00 1
10. 2019-11-13 15:00-16:00 1
11. 2019-11-14 15:00-16:00 1
12. 2019-11-15 15:00-16:00 1
13. 2019-11-18 15:00-16:00 1
14. 2019-11-19 15:00-16:00 1
15. 2019-11-20 15:00-16:00 1
16. 2019-11-21 15:00-16:00 1
17. 2019-11-22 15:00-16:00 1
18. 2019-11-25 15:00-16:00 1
19. 2019-11-26 15:00-16:00 1
20. 2019-11-27 15:00-16:00 1
21. 2019-11-28 15:00-16:00 1
22. 2019-11-29 15:00-16:00 1
23. 2019-11-04 13:00-14:00 1
24. 2019-11-04 14:00-15:00 1
25. 2019-11-05 13:00-14:00 1
26. 2019-11-05 14:00-15:00 1
27. 2019-11-06 13:00-14:00 1
28. 2019-11-06 14:00-15:00 1
29. 2019-11-07 14:00-15:00 1
30. 2019-11-08 14:00-15:00 1
31. 2019-11-12 14:00-15:00 1
32. 2019-11-13 14:00-15:00 1
33. 2019-11-14 14:00-15:00 1
34. 2019-11-15 14:00-15:00 1
35. 2019-11-18 14:00-15:00 1
36. 2019-11-19 14:00-15:00 1
37. 2019-11-20 14:00-15:00 1
38. 2019-11-21 14:00-15:00 1
39. 2019-11-22 14:00-15:00 1
40. 2019-11-25 14:00-15:00 1
41. 2019-11-26 14:00-15:00 1
42. 2019-11-27 14:00-15:00 1
43. 2019-11-28 14:00-15:00 1
44. 2019-11-29 14:00-15:00 1
45. 2019-11-04 11:00-12:00 1
46. 2019-11-04 12:00-13:00 1
47. 2019-11-05 11:00-12:00 1
48. 2019-11-05 12:00-13:00 1
49. 2019-11-06 11:00-12:00 1
50. 2019-11-06 12:00-13:00 1
51. 2019-11-07 12:00-13:00 1
52. 2019-11-08 12:00-13:00 1
53. 2019-11-12 12:00-13:00 1
54. 2019-11-13 12:00-13:00 1
55. 2019-11-14 12:00-13:00 1
56. 2019-11-15 12:00-13:00 1
57. 2019-11-18 12:00-13:00 1
58. 2019-11-19 12:00-13:00 1
59. 2019-11-20 12:00-13:00 1
60. 2019-11-21 12:00-13:00 1
61. 2019-11-22 12:00-13:00 1
62. 2019-11-25 12:00-13:00 1
63. 2019-11-26 12:00-13:00 1
64. 2019-11-27 12:00-13:00 1
65. 2019-11-28 12:00-13:00 1
66. 2019-11-29 12:00-13:00 1
67. 2019-11-04 10:00-11:00 1
68. 2019-11-04 11:00-12:00 1
69. 2019-11-05 10:00-11:00 1
70. 2019-11-05 11:00-12:00 1
71. 2019-11-06 10:00-11:00 1
72. 2019-11-06 11:00-12:00 1
73. 2019-11-07 11:00-12:00 1
74. 2019-11-08 11:00-12:00 1
75. 2019-11-12 11:00-12:00 1
76. 2019-11-13 11:00-12:00 1
77. 2019-11-14 11:00-12:00 1
78. 2019-11-15 11:00-12:00 1
79. 2019-11-18 11:00-12:00 1
80. 2019-11-19 11:00-12:00 1
81. 2019-11-20 11:00-12:00 1
82. 2019-11-21 11:00-12:00 1
83. 2019-11-22 11:00-12:00 1
84. 2019-11-25 11:00-12:00 1
85. 2019-11-26 11:00-12:00 1
86. 2019-11-27 11:00-12:00 1
87. 2019-11-28 11:00-12:00 1
88. 2019-11-29 11:00-12:00 1
89. 2019-11-04 09:00-10:00 1
90. 2019-11-04 10:00-11:00 1
91. 2019-11-05 09:00-10:00 1
92. 2019-11-05 10:00-11:00 1
93. 2019-11-06 09:00-10:00 1
94. 2019-11-06 10:00-11:00 1
95. 2019-11-07 10:00-11:00 1
96. 2019-11-08 10:00-11:00 1
97. 2019-11-12 10:00-11:00 1
98. 2019-11-13 10:00-11:00 1
99. 2019-11-14 10:00-11:00 1
100. 2019-11-15 10:00-11:00 1
101. 2019-11-18 10:00-11:00 1
102. 2019-11-19 10:00-11:00 1
103. 2019-11-20 10:00-11:00 1
104. 2019-11-21 10:00-11:00 1
105. 2019-11-22 10:00-11:00 1
106. 2019-11-25 10:00-11:00 1
107. 2019-11-26 10:00-11:00 1
108. 2019-11-27 10:00-11:00 1
109. 2019-11-28 10:00-11:00 1
110. 2019-11-29 10:00-11:00 1
111. 2019-11-04 16:00-17:00 1
112. 2019-11-04 15:00-16:00 1
113. 2019-11-05 16:00-17:00 1
114. 2019-11-05 15:00-16:00 1
115. 2019-11-06 16:00-17:00 1
116. 2019-11-06 15:00-16:00 1
117. 2019-11-07 16:00-17:00 1
118. 2019-11-08 16:00-17:00 1
119. 2019-11-12 16:00-17:00 1
120. 2019-11-13 16:00-17:00 1
121. 2019-11-14 16:00-17:00 1
122. 2019-11-15 16:00-17:00 1
123. 2019-11-18 16:00-17:00 1
124. 2019-11-19 16:00-17:00 1
125. 2019-11-20 16:00-17:00 1
126. 2019-11-21 16:00-17:00 1
127. 2019-11-22 16:00-17:00 1
128. 2019-11-25 16:00-17:00 1
129. 2019-11-26 16:00-17:00 1
130. 2019-11-27 16:00-17:00 1
131. 2019-11-28 16:00-17:00 1
132. 2019-11-29 16:00-17:00 1
133. 2019-11-04 17:00-18:00 1
134. 2019-11-04 18:00-19:00 1
135. 2019-11-05 17:00-18:00 1
136. 2019-11-05 18:00-19:00 1
137. 2019-11-06 17:00-18:00 1
138. 2019-11-06 18:00-19:00 1
139. 2019-11-07 17:00-18:00 1
140. 2019-11-08 17:00-18:00 1
141. 2019-11-12 17:00-18:00 1
142. 2019-11-13 17:00-18:00 1
143. 2019-11-14 17:00-18:00 1
144. 2019-11-15 17:00-18:00 1
145. 2019-11-18 17:00-18:00 1
146. 2019-11-19 17:00-18:00 1
147. 2019-11-20 17:00-18:00 1
148. 2019-11-21 17:00-18:00 1
149. 2019-11-22 17:00-18:00 1
150. 2019-11-25 17:00-18:00 1
151. 2019-11-26 17:00-18:00 1
152. 2019-11-27 17:00-18:00 1
153. 2019-11-28 17:00-18:00 1
154. 2019-11-29 17:00-18:00 1
155. 2019-11-04 17:00-18:00 1
156. 2019-11-04 18:00-19:00 1
157. 2019-11-05 17:00-18:00 1
158. 2019-11-05 18:00-19:00 1
159. 2019-11-06 17:00-18:00 1
160. 2019-11-06 18:00-19:00 1
161. 2019-11-07 18:00-19:00 1
162. 2019-11-08 18:00-19:00 1
163. 2019-11-12 18:00-19:00 1
164. 2019-11-13 18:00-19:00 1
165. 2019-11-14 18:00-19:00 1
166. 2019-11-15 18:00-19:00 1
167. 2019-11-18 18:00-19:00 1
168. 2019-11-19 18:00-19:00 1
169. 2019-11-20 18:00-19:00 1
170. 2019-11-21 18:00-19:00 1
171. 2019-11-22 18:00-19:00 1
172. 2019-11-25 18:00-19:00 1
173. 2019-11-26 18:00-19:00 1
174. 2019-11-27 18:00-19:00 1
175. 2019-11-28 18:00-19:00 1
176. 2019-11-29 18:00-19:00 1

– zad. Nr 15 – Terapia integracji sensorycznej dla dzieci. Wykonawca Sensitiva Sp. z o.o.,
ul. Wróblewskiego 18/5, 93-578 Łódź.

Data Czas trwania Liczba godzin
04.11.2019 18:00-20:00 8
05.11.2019 10:00-12:00

16:00-18:00

4
06.11.2019 10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-20:00

10
07.11.2019 16:00-18:00 2
12.11.2019 10:00-12:00

16:00-18:00

4
13.11.2019 10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-20:00

10
19.11.2019 10:00-12:00

16:00-18:00

4
20.11.2019 10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-18:00

18:00-20:00

 

10
21.11.2019 16:00-18:00 2
26.11.2019 10:00-12:00

16:00-18:00

4
27.11.2019 10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-20:00

10
28.11.2019 16:00-18:00 2

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu sierpniu 2019r.

– zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

– zad. Nr 3 – Usługa rozwijająca potrzeby edukacyjno-kulturalne – 25.08.2019 r.,

– zad. Nr 12 – 10 dniowy obóz terapeutyczny dla dzieci z FASD lub zaburzeniami neurorozwojowymi ze względu na możliwą ekspozycję alkoholu na dziecko w czasie płodowym – 17.08.2019r. – 26.08.2019r.

– zad. Nr 15 – Terapia integracji sensorycznej dla dzieci

Data Czas trwania Liczba godzin
22.08.2019 19:00-20:00 1
23.08.2019 15:00-20:00 5
23.08.2019 16:00-20:00 4
26.08.2019 19:00-20:00 1
28.08.2019 11:00-12:00

13:00-14:00

2
28.08.2019 16:30-20:30 4
30.08.2019 17:00-18:00 1

Harmonogram wsparcia w miesiącu wrześniu 2019r.

– zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

– zad. Nr 15 – Terapia integracji sensorycznej dla dzieci

Data Czas trwania Liczba godzin
02.09.2019 19:00-20:00 1
03.09.2019 10:00-11:00 1
04.09.2019 14:00-18:00 4
04.09.2019 19:00-20:00 1
04.09.2019 10:00-12:00 2
06.09.2019 13:00-14:00 1
09.09.2019 19:00-20:00 1
10.09.2019 10:00-11:00 1
11.09.2019 10:00-12:00 2
11.09.2019 14:00-18:00 4
11.09.2019 19:00-20:00 1
13.09.2019 13:00-14:00 1
16.09.2019 19:00-20:00 1
17.09.2019 10:00-11:00 1
18.09.2019 10:00-12:00 2
18.09.2019 14:00-18:00 4
18.09.2019 19:00-20:00 1
20.09.2019 13:00-14:00 1
23.09.2019 19:00-20:00 1
24.09.2019 10:00-11:00 1
25.09.2019 10:00-12:00

14:00-18:00

19:00-20:00

7
27.09.2019 13:00-14:00 1
30.09.2019 19:00-20:00 1

Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku

„Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu „Razem damy radę” w związku z realizacją projektu pn.: Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”,”

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 13 września 2019 roku do godziny 15:00.

logopeda-zapytanie o cenę


OFERTA PRACY

W związku z realizacją Projektu pn.: Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje dwóch osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Oferta – Koordynator


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Usługa rozwijająca potrzeby edukacyjno-kulturalne
dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz  osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, uczestników projektu „Razem damy radę”.

zaproszenie wyjazdy edukacyjno – kulturalne

Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia o wybranym wykonawcy:

„Usługi rozwijającej potrzeby edukacyjno-kulturalne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz  osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, uczestników projektu „Razem damy radę”

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wyjazdy edu-kult.

Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku

na zorganizowanie i przeprowadzenie  „Usługi rozwijającej potrzeby edukacyjno-kulturalne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz  osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, uczestników projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 17 lipca do godziny 15.00

rozeznanie rynku


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje osoby na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 06.06.2019 roku

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Projekt „Razem damy radę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

W związku z realizacją Projektu pn.: „Razem damy radę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ogłosił ofertę dla trzech osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (termin składania ofert do dnia 6 czerwca 2019 roku do godz. 10:00).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuję, że zakończył procedurę otwartego naboru dla trzech osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – brak ofert.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę” termin składania oferty upływa 04.07.2019 roku do godz.: 15:00.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Logopeda

Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia o wybranym wykonawcy:

Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę”

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – Logopeda

Informacja dotycząca ogłoszenia nowego zaproszenia do złożenia oferty na realizację zadania Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę”

informacja – logopeda

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje osoby na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 8 lipca 2019 roku godz 15:00

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Terapia Integracji Sensorycznej dla 10 dzieci przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę” termin składania oferty upływa 8 lipca 2019 roku do godz.: 15:00.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Terapia Integracji Sensorycznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: Terapia Integracji Sensorycznej dla 10 dzieci przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę” .

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 26 czerwca 2019 roku

zapytanie o cenę SI

Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia o wybranym wykonawcy:

Terapia Integracji Sensorycznej dla 10 dzieci przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę”

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – Terapia Integracji Sensorycznej


Zapytanie o cenę

„zorganizowanie 10- dniowego obozu terapeutycznego dla 15 dzieci z FASD (lub podejrzeniem FASD lub zaburzeniami neurorozwojowymi ze względu na możliwą ekspozycję na alkohol w życiu płodowym) i ich 15 opiekunów, uczestników projektu „Razem damy radę”.realizowanego w powiecie pabianickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 1 sierpnia 2019 roku

zapytanie o cenę obóz FAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „zorganizowanie 10- dniowego obozu terapeutycznego dla 15 dzieci z FASD (lub podejrzeniem FASD lub zaburzeniami neurorozwojowymi ze względu na możliwą ekspozycję na alkohol w życiu płodowym) i ich 15 opiekunów, uczestników projektu „Razem damy radę” – termin składania oferty upływa 2 sierpnia 2019 roku do godz.: 15:00.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

zorganizowanie 10-dniowego obozu terapeutycznego dla 15 dzieci z FASD

zmiana w zaproszeniu – obóz dla dzieci z FASD i ich opiekunów z dnia 30.07.2019

pytania złożone przez potencjalnych wykonawców do zaproszenia do złożenia oferty

odpowiedzi dla potencjalnych Wykonawców dotyczących realizowania przedmiotu zamówienia

Protokół – obóz FASD

informacja o wyborze oferty bez ponownego badania i ponownej oceny ofert

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę” termin składania oferty upływa 25.09.2019 roku do godz.: 16:00.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Logopeda

protokół Zadanie nr 13- Logopeda


„Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu „Razem damy radę” w związku z realizacją projektu pn.: Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”,”

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 24 czerwca 2019 roku do godziny 16:00.

zapytanie o cenę- logopeda

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Zorganizowanie 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z doradcą zawodowym dla łącznie 30 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 18 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.  Zorganizowanie 7-dniowego obozu wzmacniającego więzi dla łącznie 28 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia 10-dniowego wyjazdu zagranicznego (obozu) o charakterze językowym (język angielski) dla 10 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>