42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt „Razem damy radę”


Projekt „Razem damy radę”


Projekt „Razem damy radę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2022 roku jest realizatorem projektu pod nazwą „Razem damy radę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia tych osób tj. osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie zamieszkujących i gospodarujących a także innych osób z najbliższego środowiska, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. rodziny zastępcze, opiekunowie prawni, dzieci biologiczne rodzin zastępczych, rodziny biologiczne, rodzeństwo, kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej i in.) Są to osoby zamieszkujące powiat pabianicki.

Planowane efekty:

 • poprawa dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej w powiecie a także wzrost jakość świadczonych usług.
 • zwiększenie pewności siebie, poprawy relacji między członkami rodziny,
 • zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • poszerzenie wiedzy o przysługujących formach wsparcia po osiągnięciu pełnoletności.

Projekt „Razem damy radę” skierowany jest do 154 osób, w tym:

– 88 osób stanowiących uczestników projektu; w tym 57 dzieci z rodzin zastępczych, 7 pełnoletnich wychowanków i 24 kandydatów na rodzinę zastępczą

– 66 osób stanowiących otoczenie uczestników; w tym 55 osób będących rodziną zastępczą, 7 osób – dzieci biologiczne rodzin zastępczych oraz 4 osoby – rodziny biologiczne

W ramach projektu planujemy zrealizować następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Wsparcie dla dzieci specjalistyczne – terapeutyczne w tym logopedyczne, integracji sensorycznej, terapii EMDR, terapii grupowej przez zabawę, psychiatryczne.
 3. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne poprzez udzielanie korepetycji.
 4. Warsztaty dla rodziców zastępczych w celu zwiększenia umiejętności wychowawczych.
 5. Kurs aktywnej twórczości dla dzieci
 6. Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej(co stanowi wkład własny).
 7. 10-dniowy obóz terapeutyczny dla dzieci FASD lub zaburzeń neurorozwojowych.
 8. 7-dniowy obóz sojoterapeutyczny.
 9. Spotkania informacyjno – szkoleniowe dla rodziców zastępczych.
 10. Szkolenia programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych.
 11. Spotkania edukacyjno – kulturalne.
 12. Diagnozy psychofizyczne.
 13. Praca socjalna.

Ogólna wartość projektu „Razem damy radę” wynosi 2.242.928,73 złotych
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 1.906.464,19 złotych
Wkład własny do projektu wynosi 336.464,54 złotych.

Ankieta rekrutacyjna do pobrania:

Ankieta rekrutacyjna

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje osoby na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 06.06.2019 roku

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Projekt „Razem damy radę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

W związku z realizacją Projektu pn.: „Razem damy radę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ogłosił ofertę dla trzech osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (termin składania ofert do dnia 6 czerwca 2019 roku do godz. 10:00).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuję, że zakończył procedurę otwartego naboru dla trzech osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – brak ofert.

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania Warsztaty wyjazdowe – wejście w dorosłe życie (proces usamodzielnienia się) dla łącznie 20 osób , uczestników projektu „Lepsze jutro”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania  „Warsztaty wyjazdowe – wejście w dorosłe życie (proces usamodzielnienia się) dla łącznie 20[…]

Szczegóły >>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz środków czystości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności na rok 2019 załącznik 1[…]

Szczegóły >>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania: zakup i dostawa artykułów biurowych oraz środków czystości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach  i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności na rok[…]

Szczegóły >>

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Niniejszym unieważnia się postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: zakup i dostawa artykułów biurowych oraz środków czystości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w[…]

Szczegóły >>