42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt „Razem damy radę”


Projekt „Razem damy radę”


Projekt „Razem damy radę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2022 roku jest realizatorem projektu pod nazwą „Razem damy radę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia tych osób tj. osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie zamieszkujących i gospodarujących a także innych osób z najbliższego środowiska, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. rodziny zastępcze, opiekunowie prawni, dzieci biologiczne rodzin zastępczych, rodziny biologiczne, rodzeństwo, kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej i in.) Są to osoby zamieszkujące powiat pabianicki.

Planowane efekty:

 • poprawa dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej w powiecie a także wzrost jakość świadczonych usług.
 • zwiększenie pewności siebie, poprawy relacji między członkami rodziny,
 • zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • poszerzenie wiedzy o przysługujących formach wsparcia po osiągnięciu pełnoletności.

Projekt „Razem damy radę” skierowany jest do 154 osób, w tym:

– 88 osób stanowiących uczestników projektu; w tym 57 dzieci z rodzin zastępczych, 7 pełnoletnich wychowanków i 24 kandydatów na rodzinę zastępczą

– 66 osób stanowiących otoczenie uczestników; w tym 55 osób będących rodziną zastępczą, 7 osób – dzieci biologiczne rodzin zastępczych oraz 4 osoby – rodziny biologiczne

W ramach projektu planujemy zrealizować następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Wsparcie dla dzieci specjalistyczne – terapeutyczne w tym logopedyczne, integracji sensorycznej, terapii EMDR, terapii grupowej przez zabawę, psychiatryczne.
 3. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne poprzez udzielanie korepetycji.
 4. Warsztaty dla rodziców zastępczych w celu zwiększenia umiejętności wychowawczych.
 5. Kurs aktywnej twórczości dla dzieci
 6. Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej(co stanowi wkład własny).
 7. 10-dniowy obóz terapeutyczny dla dzieci FASD lub zaburzeń neurorozwojowych.
 8. 7-dniowy obóz sojoterapeutyczny.
 9. Spotkania informacyjno – szkoleniowe dla rodziców zastępczych.
 10. Szkolenia programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych.
 11. Spotkania edukacyjno – kulturalne.
 12. Diagnozy psychofizyczne.
 13. Praca socjalna.

Ogólna wartość projektu „Razem damy radę” wynosi 2.242.928,73 złotych
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 1.906.464,19 złotych
Wkład własny do projektu wynosi 336.464,54 złotych.

Ankieta rekrutacyjna do pobrania:

ankieta rekrut_Razem damy radę


Harmonogram wsparcia w miesiącu sierpniu 2019r.

– zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

– zad. Nr 3 – Usługa rozwijająca potrzeby edukacyjno-kulturalne – 25.08.2019 r.,

– zad. Nr 12 – 10 dniowy obóz terapeutyczny dla dzieci z FASD lub zaburzeniami neurorozwojowymi ze względu na możliwą ekspozycję alkoholu na dziecko w czasie płodowym – 17.08.2019r. – 26.08.2019r.

– zad. Nr 15 – Terapia integracji sensorycznej dla dzieci

Data Czas trwania Liczba godzin
22.08.2019 19:00-20:00 1
23.08.2019 15:00-20:00 5
23.08.2019 16:00-20:00 4
26.08.2019 19:00-20:00 1
28.08.2019 11:00-12:00

13:00-14:00

2
28.08.2019 16:30-20:30 4
30.08.2019 17:00-18:00 1

Harmonogram wsparcia w miesiącu wrześniu 2019r.

– zad. Nr 1 – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

– zad. Nr 15 – Terapia integracji sensorycznej dla dzieci

Data Czas trwania Liczba godzin
02.09.2019 19:00-20:00 1
03.09.2019 10:00-11:00 1
04.09.2019 14:00-18:00 4
04.09.2019 19:00-20:00 1
04.09.2019 10:00-12:00 2
06.09.2019 13:00-14:00 1
09.09.2019 19:00-20:00 1
10.09.2019 10:00-11:00 1
11.09.2019 10:00-12:00 2
11.09.2019 14:00-18:00 4
11.09.2019 19:00-20:00 1
13.09.2019 13:00-14:00 1
16.09.2019 19:00-20:00 1
17.09.2019 10:00-11:00 1
18.09.2019 10:00-12:00 2
18.09.2019 14:00-18:00 4
18.09.2019 19:00-20:00 1
20.09.2019 13:00-14:00 1
23.09.2019 19:00-20:00 1
24.09.2019 10:00-11:00 1
25.09.2019 10:00-12:00

14:00-18:00

19:00-20:00

7
27.09.2019 13:00-14:00 1
30.09.2019 19:00-20:00 1

Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku

„Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu „Razem damy radę” w związku z realizacją projektu pn.: Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”,”

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 13 września 2019 roku do godziny 15:00.

Rozeznanie rynku logopeda


OFERTA PRACY

W związku z realizacją Projektu pn.: Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje dwóch osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Oferta – Koordynator


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Usługa rozwijająca potrzeby edukacyjno-kulturalne
dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz  osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, uczestników projektu „Razem damy radę”.

zaproszenie wyjazdy edukacyjno – kulturalne

Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia o wybranym wykonawcy:

„Usługi rozwijającej potrzeby edukacyjno-kulturalne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz  osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, uczestników projektu „Razem damy radę”

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wyjazdy edu-kult.

Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku

na zorganizowanie i przeprowadzenie  „Usługi rozwijającej potrzeby edukacyjno-kulturalne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz  osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, uczestników projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 17 lipca do godziny 15.00

rozeznanie rynku


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje osoby na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 06.06.2019 roku

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Projekt „Razem damy radę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

W związku z realizacją Projektu pn.: „Razem damy radę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ogłosił ofertę dla trzech osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (termin składania ofert do dnia 6 czerwca 2019 roku do godz. 10:00).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuję, że zakończył procedurę otwartego naboru dla trzech osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – brak ofert.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę” termin składania oferty upływa 04.07.2019 roku do godz.: 15:00.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Logopeda

Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia o wybranym wykonawcy:

Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę”

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – Logopeda

Informacja dotycząca ogłoszenia nowego zaproszenia do złożenia oferty na realizację zadania Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę”

informacja – logopeda

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje osoby na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 8 lipca 2019 roku godz 15:00

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Terapia Integracji Sensorycznej dla 10 dzieci przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę” termin składania oferty upływa 8 lipca 2019 roku do godz.: 15:00.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Terapia Integracji Sensorycznej

Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia o wybranym wykonawcy:

Terapia Integracji Sensorycznej dla 10 dzieci przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę”

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – Terapia Integracji Sensorycznej


Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku

„zorganizowanie 10- dniowego obozu terapeutycznego dla 15 dzieci z FASD (lub podejrzeniem FASD lub zaburzeniami neurorozwojowymi ze względu na możliwą ekspozycję na alkohol w życiu płodowym) i ich 15 opiekunów, uczestników projektu „Razem damy radę”.realizowanego w powiecie pabianickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów do dnia 1 sierpnia 2019 roku

Rozeznanie rynku – obóz terapeutyczny dla dzieci z FASD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „zorganizowanie 10- dniowego obozu terapeutycznego dla 15 dzieci z FASD (lub podejrzeniem FASD lub zaburzeniami neurorozwojowymi ze względu na możliwą ekspozycję na alkohol w życiu płodowym) i ich 15 opiekunów, uczestników projektu „Razem damy radę” – termin składania oferty upływa 2 sierpnia 2019 roku do godz.: 15:00.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

zorganizowanie 10-dniowego obozu terapeutycznego dla 15 dzieci z FASD

zmiana w zaproszeniu – obóz dla dzieci z FASD i ich opiekunów z dnia 30.07.2019

pytania złożone przez potencjalnych wykonawców do zaproszenia do złożenia oferty

odpowiedzi dla potencjalnych Wykonawców dotyczących realizowania przedmiotu zamówienia

Protokół – obóz FASD

informacja o wyborze oferty bez ponownego badania i ponownej oceny ofert

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu – „Razem damy radę” termin składania oferty upływa 25.09.2019 roku do godz.: 16:00.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Logopeda

protokół Zadanie nr 13- Logopeda

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Zaproszenie do złożenia oferty „Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu Razem damy radę”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu Razem damy[…]

Szczegóły >>

Zaproszenie do złożenia oferty „Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu powyżej 14 r.ż”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na „Organizację i realizację korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu powyżej 14 r.ż” zaproszenie do[…]

Szczegóły >>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje dwóch osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

W związku z realizacją Projektu pn.: „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>