logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Strona główna


 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

w ramach projektu „PRACUŚ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach prowadzi

bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego

 

pobierz plik! PRACUŚ 

Informacja dotycząca trwałości projektu „Pracuś”

Serdecznie witamy na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

 

„Byłoby rzeczą w najwyższym stopniu niegodną człowieka i zaprzeczeniem wspólnego człowieczeństwa, gdyby odmawiało się osobom niepełnosprawnym pełnego, stosownie do ich możliwości, dostępu do życia we wspólnocie; oznaczałoby to stosowanie niebezpiecznej formy dyskryminacji.”    …”osoba niepełnosprawna jest podmiotem w pełni ludzkim i niepodważalnymi prawami właściwymi każdemu stworzeniu ludzkiemu”…

ŚW. Jan Paweł II

 

Jednostka realizuje między innymi zadania z zakresu

 1. Rehabilitacji społecznej
  – Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych
  – Dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego
  – Dofinansowanie do likwidacji barier
  – Dofinansowanie do sportu
  – Program wyrównywania różnic między regionami
 2. Pomocy społecznej
  – Rodziny zastępcze
  – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
  – Domy Pomocy Społecznej
  – Repatrianci
  – Uchodźcy

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 1. Jednostka zajmuje się między innymi:
  – wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności
  – wydawaniem legitymacji dla osób niepełnosprawnych
  – wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 

POBIERZ: MISJA

 

„AKTYWNY SAMORZĄD”program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pabianickiego. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

ogłoszenie_04.2021

 

Zgodnie z wprowadzoną Procedurą udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, prosimy wszystkich zainteresowanych o składanie wniosków wyłącznie na zamieszczonym poniżej formularzu:

POBIERZ Wniosek

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH

SERDECZNIE ZAPRASZA MŁODZIEŻ Z RODZIN ZASTĘPCZYCH
Z POWIATU PABIANICKIEGO

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, celem projektu jest przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osób przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej i opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą oraz osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą w okresie od 1 kwietnia 2021r. do  31 grudnia 2022 r.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób spełniających kryteria udziału  – 20 kobiet i 20 mężczyzn, w tym: 30 małoletnich wychowanków i 10 pełnoletnich wychowanków (kolejnych 10 osiągnie pełnoletność w 2022 r.). Kryteria udziału w Projekcie:

 

 1. dzieci i pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej, a także osoby opuszczające pieczę zastępczą,

 2. osoby, które uczą się w systemie dziennym/wieczornym/zaocznym,

 3. zamieszkują/uczą się (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie powiatu pabianickiego,

 4. pozostają bez zatrudnienia: osoby bezrobotne  albo bierne zawodowo, nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy,

 5. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 6. umotywowały swój udział w Projekcie.

 

Podstawą jest złożenie ankiety rekrutacyjnej, dostępnej na stronie PCPR w Pabianicach. Szczegóły naboru do Projektu znajdują się w Regulaminie uczestnictwa (załączniki poniżej). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym pod numerem telefonu 42 215-66-60 wew. 4. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy biuro.projektupcpr@interia.pl lub można składać osobiście w siedzibie PCPR w Pabianicach lub wysłać pocztą tradycyjną adres ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.

Ankieta Rekrutacyjna Lepsza przyszlosc

regulamin udzialu

Beneficjent ostateczny w oparciu o swoje potrzeby może otrzymać następujące wsparcie:

 1. Pracę socjalną,

 2. Poradnictwo specjalistyczne i terapię krótkoterminową prowadzoną przez psychologa dla 40 uczestników,

 3. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne poprzez udzielanie korepetycji dla 35 dzieci i osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej i ją opuszczających.

 4. Refundację zakupu podręczników szkolnych dla 20 małoletnich i pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 20 osób rocznie.

 5. Warsztaty z zakresu tworzenia indywidualnych planów kariery dla 35 osób, których celem będzie nabycie umiejętności poszukiwania pracy,

 6. Spotkania indywidualne z brokerem edukacyjnym dla 35 osób, których celem będzie nabycie umiejętności planowania swojej edukacji,

 7. Kurs prawa jazdy kategorii B dla 20 uprawnionych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, jak i ją opuszczających,

 8. 7-dniowy wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny z elementami treningu umiejętności społecznych (TUS) dla 20 dzieci i pełnoletnich osób przebywających w pieczy zastępczej, jak i ją opuszczających,

 9. 7-dniowy wyjazdowy warsztat terapeutyczny, kształtujący umiejętności osobiste dla 12 dzieci i pełnoletnich osób przebywających w pieczy zastępczej, jak i ją opuszczających,

 10. Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej dla 15 dzieci, uzupełnienie ze środków EFS świadczeń na kontynuację nauki/pokrycie w całości/częściowe kosztów nauki dla 6 wychowanków, co stanowi wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa.

Udział w Projekcie jest bezpłatny!

 

Serdecznie zapraszam do składania ankiet rekrutacyjnych,

Dyrektor PCPR w Pabianicach

Jarosław Grabowski

 

 

Baner PCPR Pabianice z adresem

Baner PCPR Pabianice z adresem

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z tekstem!

W związku ze składaniem przez Państwa wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach uprzejmie informuje, że wsparcie skierowane jest tylko i wyłącznie do osób niepełnosprawnych, które są:

1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,

6) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

7) pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

ww. katalog jest katalogiem zamkniętym!

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

W trosce o zdrowie petentów i pracowników Urzędu oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa i wprowadzone ograniczenia w Polsce w związku z zagrożeniem związanym
z koronawirusem COVID-19, informujemy, że  zamykamy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Pabianicach oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Pabianicach
dla petentów
od 16 marca do dnia 25 marca 2020 roku, z możliwością przedłużenia.

W celu załatwienia wszystkich spraw zaleca się:

1)    korzystania z platformy ePuap: /pcprpabianice/skrytka

2)    korzystanie z drogi e-mail: sekretariat@pcpr-pabianice.pl, orzekanie@pcpr-pabianice.pl

Szczegółowe informacje o danych kontaktowych (telefony, e-maile) do poszczególnych działów są dostępne na stronie:

http://www.pcpr-pabianice.pl    tel. 42 215 66 60, tel. 42 215 66 05

 

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

 

 

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B i D – dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób ze spektrum autyzmu[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Zorganizowanie 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z doradcą zawodowym dla łącznie 30 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 18 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.  Zorganizowanie 7-dniowego obozu wzmacniającego więzi dla łącznie 28 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>