logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt „Lepsza przyszłość”


Projekt „Lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 1 kwietnia 2021 roku
do 31 grudnia 2022 roku jest realizatorem projektu pod nazwą „Lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społeczno-zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczno-zawodowy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.: osób przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej
i opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą oraz osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą. Cel zostanie osiągnięty dzięki prawidłowo opracowanej diagnozie potrzeb, zasobów, potencjału, predyspozycji. Aktywizacja społeczno-zawodowa polegająca głównie na nabywaniu nowych kompetencji i wzmacnianiu istniejących oraz ograniczeniu barier w dostępie do edukacji poprzez zastosowanie różnych narzędzi aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ – „Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Uczestnikami Projektu będą podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, którzy uczą się (w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym), nie są jednak zarejestrowane jako osoby bezrobotne
z uwagi na pobieranie świadczenia/ pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego.

Planowane efekty:

 • poprawa dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej
  w powiecie a także wzrost jakości świadczonych usług.
 • nabycie nowych umiejętności,
 • wyrównanie szans edukacyjnych w powiecie.

Projekt „Lepsza przyszłość” skierowany jest do 40 wychowanków pieczy zastępczej,
w tym:

– 30 małoletnich wychowanków i 10  pełnoletnich wychowanków.

W ramach projektu planujemy zrealizować następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie pracownika socjalnego.
 2. Wsparcie i poradnictwo psychologa.
 3. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne poprzez udzielanie korepetycji.
 4. Zrefundowany zakup podręczników do nauki.
 5. Warsztaty z zakresu tworzenia indywidualnych planów kariery.
 6. Spotkania indywidualne z brokerem edukacyjnym.
 7. Kurs prawa jazdy kat. B.
 8. 7-dniowy obóz socjoterapeutyczny z elementami Treningu Umiejętności Społecznych
 9. 7-dniowy warsztat terapeutyczny kształtujący umiejętności osobiste.
 10. Pokrycie częściowe/całości kosztów nauki.

Całkowita wartość projektu „Lepsza przyszłość” wynosi 672 731,25 złotych.
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 571 831,25 złotych. Wkład własny do projektu wynosi 100 900,00 złotych.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach serdecznie zaprasza do udziału w Projekcie, informacje ws. zasad udziału zawarte są poniżej.

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Projekcie!!!!

Nabór trwa!!!! Szczegóły poniżej:

POBIERZ Regulamin

Harmonogram wsparcia w miesiącu listopadzie 2022 r.

listopad

Harmonogram wsparcia w miesiącu październiku 2022 r.

październik

Harmonogram wsparcia w miesiącu wrześniu 2022 r.

wrzesień

Harmonogram wsparcia w miesiącu sierpniu 2022 r.

 sierpień

Harmonogram wsparcia w miesiącu lipcu 2022 r.

lipiec

Harmonogram wsparcia w miesiącu czerwcu 2022 r.

czerwiec

Harmonogram wsparcia w miesiącu maju 2022 r.

Maj

Harmonogram wsparcia w miesiącu kwietniu 2022 r.

Kwiecień

Harmonogram wsparcia w miesiącu marcu 2022 r.

Marzec

Harmonogram wsparcia w miesiącu luty 2022 r.

Luty

Harmonogram wsparcia w miesiącu styczniu 2022 r.

Styczen

Harmonogram wsparcia w miesiącu grudniu 2021 r.

Grudzień

Harmonogram wsparcia w miesiącu listopadzie 2021 r.

Listopad

Harmonogram wsparcia w miesiącu październiku 2021 r.

Zadanie 2 poradnictwo psychologiczneX Bazan

Zadanie 2 październik 2021 LP

Zadanie 6 Broker

Harmonogram wsparcia w miesiącu wrześniu 2021 r.

Zadanie 1 praca-socjalna-09_21

Zadanie 2 poradnictwo psychologiczneIX

Zadanie 2 poradnictwo psych.A.SteglińskaIX

Zadanie 6 broker edukacyjny 09_21

Harmonogram wsparcia w miesiącu sierpniu 2021 r.

Zad-1-praca-socjalna-08-harmonogram

Harmonogram Zadanie 2 poradnictwo psychologiczneVIII

Harmonogram wsparcia w miesiącu lipcu 2021 r.

Zad 1 praca socjalna VII 2021

Zad-2-poradnictwo-psychologiczne_07

Harmonogram wsparcia w miesiącu czerwcu 2021 r.

Zad 2 poradnictwo psychologiczne Zad 6 broker Zad 1 praca socjalna

Harmonogram wsparcia w miesiącu maju 2021 r.

MAJ Lepsza przyszlosc

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wzięcia udziału w Przetargu:

Kompleksowe zorganizowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla
uczestników projektu „Lepsza przyszłość”

dokumenty:

BIP Starostwo Powiatowe w Pabianicach – Dokument

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Korepetycje

Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne –[…]

Szczegóły >>

Harmonogramy udzielanego wsparcia w ramach projektu „Lepszy start”

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Harmonogramy udzielanego wsparcia w ramach projektu „Lepszy start” Projekt „Lepszy start” realizowany[…]

Szczegóły >>

Lepszy start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza: instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej do złożenia[…]

Szczegóły >>

Informacja o projekcie Lepszy start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 01.02.2024 r. do 28.02.2026 r. jest realizatorem projektu pod nazwą „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu[…]

Szczegóły >>