logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Uchwały


Projekt uchwały przygotowany

przez Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR ……/…./14

RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia ……….. 2014 roku

w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

         Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595, poz.645), art. 19 pkt 1, art.112 ust.13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, poz. 509) uchwala się, co następuje:

  • 1. Przyjmuje się Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego

w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, poz. 509) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Opracowanie niniejszej Strategii stało się konieczne z uwagi na fakt utraty mocy obowiązującej uchwalonej w 2006 roku Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Projekt niniejszej uchwały poddany został konsultacjom społecznym w trybie wynikającym z uchwały Nr LXVI/430/10 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 2 września 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Pabianickiego oraz konsultacjom z właściwymi terytorialnie gminami.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Pabianickiego przedkłada niniejszy projekt uchwały.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt uchwały Rady Powiatu Pabianickiego będzie referował Pan Jarosław Grabowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

Projekt powiatowej strategi rozwiązywania problemów na lata 2014-2020 – część I

Projekt powiatowej strategi rozwiązywania problemów na lata 2014-2020 – część II

Projekt powiatowej strategi rozwiązywania problemów na lata 2014-2020 – część III

 

 

UCHWAŁA NR XXIV/158/12
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2012 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r., nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1244, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

Środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadające według algorytmu w 2012 roku dla Powiatu Pabianickiego, w kwocie 3.492.015,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

§ 2.

 

Środki w kwocie 200.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej, w tym:

1) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby  niepełnosprawnej
– 120.000,00 zł

2) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
– 10.000,00 zł,

3) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
– 70.000,00 zł

§ 3.

 

Środki w kwocie 3.292.015,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym:

1) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
– 1.109.700,00 zł;

2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
– 650.000,00 zł;

3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
– 450.000,00 zł;

4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
– 111.000,00 zł;

5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
–  971.315,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

 

 

UZASADNIENIE

 

do projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Zgodnie z informacją, stanowiącą załącznik do pisma Prezesa Zarządu PFRON  z dnia 16 marca 2012 r.(znak WF/248w/2012) wysokość środków przypadających według algorytmu w 2012 roku dla Powiatu Pabianickiego wynosi 3.492.015,- zł, w tym na:

– zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.109.700,- zł.

Biorąc pod uwagę :

– zainteresowanie osób niepełnosprawnych określonymi rodzajami zadań (ilość złożonych wniosków),
– wysokość środków otrzymanych z PFRON w roku bieżącym,
– doświadczenia z realizacji zadań w latach ubiegłych,
– obowiązujące obecnie przepisy wykonawcze,

 

Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały określając zadania, jak również wysokość środków na ich realizację w roku 2012.
Projekt uchwały Rady Powiatu Pabianickiego, przygotowany przez Zarząd Powiatu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych (opinia w załączeniu ).

 

Powyższy projekt będzie referowała Pani Irena Grenda – Wicestarosta Powiatu Pabianickiego.

 

 

 

UCHWAŁA NR VII/52/11
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 31 marca2011 roku

w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2011 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r., nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407, Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700, Nr 257, poz. 1726) i informacji o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację zadań przez Powiat Pabianicki, Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2011 roku w kwocie: 1.998.902,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

§ 2.

Środki w kwocie: 100.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej, w tym:

1)dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby  niepełnosprawnej – 100 .000,00 zł;

§ 3.

Środki w kwocie: 1.898.902,00 złotych przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym:

1)dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.109.700,00 zł;

2)dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 243.432,00 zł;

3)dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 100.000,00 zł;

4)dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 27.092,00 zł;

5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 418.678,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

 

 

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Pabianickiego
Florian Wlaźlak

 

 

 

 

 

Pabianice, dnia 07.03.2011 r.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Zgodnie z informacją, stanowiącą załącznik do pisma Prezesa Zarządu PFRON  z dnia 9 lutego 2011 r. (znak: WF/136w/2011) wysokość środków przypadających według algorytmu w 2011 roku dla Powiatu Pabianickiego wynosi 1.998.902,- złotych, w tym na:
– zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.109.700,- zł.
Biorąc pod uwagę :
–    zainteresowanie osób niepełnosprawnych określonymi rodzajami zadań (ilość złożonych wniosków),
–    wysokość środków otrzymanych z PFRON w roku bieżącym,
–    doświadczenia z realizacji zadań w latach ubiegłych,
–    obowiązujące obecnie przepisy prawne,
Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały określając zadania, jak również wysokość środków na ich realizację w roku 2011.
Projekt uchwały Rady Powiatu Pabianickiego, przygotowany przez Zarząd Powiatu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych (opinia w załączeniu).
Powyższy projekt będzie referowała Pani Irena Grenda – Wicestarosta Powiatu Pabianickiego lub Pan Jarosław Grabowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

 

 

UCHWAŁA NR X/77/11
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2011 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700, Nr 257, poz. 1726) i informacji o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację zadań przez Powiat Pabianicki, Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/52/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2011 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:
– Środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadające według algorytmu w 2011 roku w kwocie: 2.389.443,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

2)     § 3 otrzymuje brzmienie:
– Środki w kwocie: 2.289.443,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym:
1. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.109.700,00 zł;
2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 293.432,00 zł;
3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 200.000,00 zł;
4. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 27.092,00 zł;
5. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 659.219,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

 

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Pabianickiego
Florian Wlaźlak

 

 

 

Pabianice, dnia 01.06.2011 r.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  określenia zadań i wysokości środków na ich realizację, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Zgodnie z informacją, stanowiącą załącznik do pisma Prezesa Zarządu PFRON  z dnia 17 maja 2011 r. (znak WF/581w/2011), wysokość dodatkowych środków, przypadających według algorytmu w 2011 roku dla Powiatu Pabianickiego, wynosi 390.541 złotych.
Biorąc pod uwagę :
–    zainteresowanie osób niepełnosprawnych określonymi rodzajami zadań (ilość złożonych wniosków),
–    wysokość środków otrzymanych z PFRON w roku bieżącym,
–    doświadczenia z realizacji zadań w latach ubiegłych,
–    obowiązujące obecnie przepisy prawa,
postanowiono dokonać podziału wskazanych środków finansowych na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym na :
1.    Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę w wysokości: 50.000,- zł
2.    Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawię odrębnych przepisów przeznaczono kwotę w wysokości: 240.541,- zł,
3.    Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę w wysokości: 100.000,- zł

Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego, przygotowany przez Zarząd Powiatu,  został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych (opinia w załączeniu).
Powyższy Projekt będzie referowała Pani Irena Grenda ? Wicestarosta Powiatu Pabianickiego.

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji) w związku z realizacją[…]

Szczegóły >>

Zaproszenie do składania ofert na DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

„DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI”   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony[…]

Szczegóły >>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 Z DNIA 09.09.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usługi fizjoterapeuty w związku z realizacją projektu „Pracuś” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne,[…]

Szczegóły >>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 Z DNIA 01.09.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Pracuś” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób[…]

Szczegóły >>