logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Uchwały


Projekt uchwały przygotowany

przez Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR ……/…./14

RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia ……….. 2014 roku

w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

         Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595, poz.645), art. 19 pkt 1, art.112 ust.13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, poz. 509) uchwala się, co następuje:

  • 1. Przyjmuje się Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego

w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, poz. 509) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Opracowanie niniejszej Strategii stało się konieczne z uwagi na fakt utraty mocy obowiązującej uchwalonej w 2006 roku Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Projekt niniejszej uchwały poddany został konsultacjom społecznym w trybie wynikającym z uchwały Nr LXVI/430/10 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 2 września 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Pabianickiego oraz konsultacjom z właściwymi terytorialnie gminami.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Pabianickiego przedkłada niniejszy projekt uchwały.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt uchwały Rady Powiatu Pabianickiego będzie referował Pan Jarosław Grabowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

Projekt powiatowej strategi rozwiązywania problemów na lata 2014-2020 – część I

Projekt powiatowej strategi rozwiązywania problemów na lata 2014-2020 – część II

Projekt powiatowej strategi rozwiązywania problemów na lata 2014-2020 – część III

 

 

UCHWAŁA NR XXIV/158/12
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2012 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r., nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1244, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

Środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadające według algorytmu w 2012 roku dla Powiatu Pabianickiego, w kwocie 3.492.015,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

§ 2.

 

Środki w kwocie 200.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej, w tym:

1) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby  niepełnosprawnej
– 120.000,00 zł

2) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
– 10.000,00 zł,

3) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
– 70.000,00 zł

§ 3.

 

Środki w kwocie 3.292.015,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym:

1) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
– 1.109.700,00 zł;

2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
– 650.000,00 zł;

3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
– 450.000,00 zł;

4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
– 111.000,00 zł;

5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
–  971.315,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

 

 

UZASADNIENIE

 

do projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Zgodnie z informacją, stanowiącą załącznik do pisma Prezesa Zarządu PFRON  z dnia 16 marca 2012 r.(znak WF/248w/2012) wysokość środków przypadających według algorytmu w 2012 roku dla Powiatu Pabianickiego wynosi 3.492.015,- zł, w tym na:

– zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.109.700,- zł.

Biorąc pod uwagę :

– zainteresowanie osób niepełnosprawnych określonymi rodzajami zadań (ilość złożonych wniosków),
– wysokość środków otrzymanych z PFRON w roku bieżącym,
– doświadczenia z realizacji zadań w latach ubiegłych,
– obowiązujące obecnie przepisy wykonawcze,

 

Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały określając zadania, jak również wysokość środków na ich realizację w roku 2012.
Projekt uchwały Rady Powiatu Pabianickiego, przygotowany przez Zarząd Powiatu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych (opinia w załączeniu ).

 

Powyższy projekt będzie referowała Pani Irena Grenda – Wicestarosta Powiatu Pabianickiego.

 

 

 

UCHWAŁA NR VII/52/11
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 31 marca2011 roku

w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2011 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r., nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407, Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700, Nr 257, poz. 1726) i informacji o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację zadań przez Powiat Pabianicki, Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2011 roku w kwocie: 1.998.902,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

§ 2.

Środki w kwocie: 100.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej, w tym:

1)dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby  niepełnosprawnej – 100 .000,00 zł;

§ 3.

Środki w kwocie: 1.898.902,00 złotych przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym:

1)dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.109.700,00 zł;

2)dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 243.432,00 zł;

3)dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 100.000,00 zł;

4)dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 27.092,00 zł;

5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 418.678,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

 

 

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Pabianickiego
Florian Wlaźlak

 

 

 

 

 

Pabianice, dnia 07.03.2011 r.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Zgodnie z informacją, stanowiącą załącznik do pisma Prezesa Zarządu PFRON  z dnia 9 lutego 2011 r. (znak: WF/136w/2011) wysokość środków przypadających według algorytmu w 2011 roku dla Powiatu Pabianickiego wynosi 1.998.902,- złotych, w tym na:
– zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.109.700,- zł.
Biorąc pod uwagę :
–    zainteresowanie osób niepełnosprawnych określonymi rodzajami zadań (ilość złożonych wniosków),
–    wysokość środków otrzymanych z PFRON w roku bieżącym,
–    doświadczenia z realizacji zadań w latach ubiegłych,
–    obowiązujące obecnie przepisy prawne,
Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały określając zadania, jak również wysokość środków na ich realizację w roku 2011.
Projekt uchwały Rady Powiatu Pabianickiego, przygotowany przez Zarząd Powiatu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych (opinia w załączeniu).
Powyższy projekt będzie referowała Pani Irena Grenda – Wicestarosta Powiatu Pabianickiego lub Pan Jarosław Grabowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

 

 

UCHWAŁA NR X/77/11
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2011 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700, Nr 257, poz. 1726) i informacji o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację zadań przez Powiat Pabianicki, Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/52/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2011 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:
– Środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadające według algorytmu w 2011 roku w kwocie: 2.389.443,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

2)     § 3 otrzymuje brzmienie:
– Środki w kwocie: 2.289.443,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym:
1. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.109.700,00 zł;
2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 293.432,00 zł;
3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 200.000,00 zł;
4. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 27.092,00 zł;
5. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 659.219,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

 

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Pabianickiego
Florian Wlaźlak

 

 

 

Pabianice, dnia 01.06.2011 r.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  określenia zadań i wysokości środków na ich realizację, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Zgodnie z informacją, stanowiącą załącznik do pisma Prezesa Zarządu PFRON  z dnia 17 maja 2011 r. (znak WF/581w/2011), wysokość dodatkowych środków, przypadających według algorytmu w 2011 roku dla Powiatu Pabianickiego, wynosi 390.541 złotych.
Biorąc pod uwagę :
–    zainteresowanie osób niepełnosprawnych określonymi rodzajami zadań (ilość złożonych wniosków),
–    wysokość środków otrzymanych z PFRON w roku bieżącym,
–    doświadczenia z realizacji zadań w latach ubiegłych,
–    obowiązujące obecnie przepisy prawa,
postanowiono dokonać podziału wskazanych środków finansowych na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym na :
1.    Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę w wysokości: 50.000,- zł
2.    Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawię odrębnych przepisów przeznaczono kwotę w wysokości: 240.541,- zł,
3.    Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę w wysokości: 100.000,- zł

Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego, przygotowany przez Zarząd Powiatu,  został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych (opinia w załączeniu).
Powyższy Projekt będzie referowała Pani Irena Grenda ? Wicestarosta Powiatu Pabianickiego.

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B i D – dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób ze spektrum autyzmu[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Zorganizowanie 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z doradcą zawodowym dla łącznie 30 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 18 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.  Zorganizowanie 7-dniowego obozu wzmacniającego więzi dla łącznie 28 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>