logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt „PRACUŚ”


Projekt „PRACUŚ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 01 lipca 2020 r. do 30 listopada 2023 r. jest realizatorem projektu pod nazwą „PRACUŚ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Gminą Dłutów/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dłutowie –partner wiodący, Gminą Pabianice/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pabianicach, Fundacją Idee Społeczne Fidees z siedzibą                              w Dziewulinach.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie                       i  prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.11.2023 r.  74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 277 osób w formie:

 • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów (2K i 2M),
 • asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 2 mieszkańców Gminy Dłutów (2K i 0M) ,
 • klubu osób niesamodzielnych dla 30 mieszkańców Gminy Dłutów (25K i 5M),
 • świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów (8K i 7M),
 • klubu dla osób niesamodzielnych dla 25 mieszkańców Gminy Pabianice (18K i 7M),
 • mieszkania chronionego wspieranego dla 2 mieszkańców Gminy Pabianice (1K i 1M)
 • dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców powiatu pabianickiego (110K i 90 M).

W ramach ww. projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie, a czas trwania wypożyczenia będzie dostosowany indywidualnie do potrzeb osoby niesamodzielnej. Wypożyczalnia będzie dysponowała następującymi sprzętami:

 • łóżka rehabilitacyjne,
 • podnośniki transportowo- kąpielowe,
 • koncentratory tlenu,
 • wózki inwalidzkie ręczne,
 • wózki inwalidzkie elektryczne,
 • rotory kończyn dolnych i górnych,
 • schodołazy kroczące,

Całkowita wartość projektu wynosi 5.330.966,63 złotych.

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 4.797.666,11 złotych.

Wkład własny: 533.300,52 złotych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są złożenie w siedzibie Centrum formularza zgłoszeniowego do projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać telefonicznie (42 215-66-60 wew. 2 lub wew. 0) oraz mailowo                    (sekretariat@pcpr-pabianice.pl)

Dokumenty do pobrania:

2020.07.06 -Regulamin_uczestnictwa_Pracuś

2020.07.06 -Załącznik nr 1 Formularz_zgłoszeniowy

2020.07.06 -Załącznik nr 2 Oświadczenie_uczestnika

2020.07.06 -Załącznik nr 3 Oświadczenie_o_rezygnacji

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni Wniosek o użyczenie sprzętu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wypożyczalni Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu Wypożyczalni Pełnomocnictwo

Załącznik nr 6 do Regulaminu Wypożyczalni Stan techniczny sprzętu

Zadanie realizowane w ramach projektu „PRACUŚ”   współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Korepetycje

Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne –[…]

Szczegóły >>

Harmonogramy udzielanego wsparcia w ramach projektu „Lepszy start”

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Harmonogramy udzielanego wsparcia w ramach projektu „Lepszy start” Projekt „Lepszy start” realizowany[…]

Szczegóły >>

Lepszy start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza: instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej do złożenia[…]

Szczegóły >>

Informacja o projekcie Lepszy start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 01.02.2024 r. do 28.02.2026 r. jest realizatorem projektu pod nazwą „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu[…]

Szczegóły >>