logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi


 

PROGRAM „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM
W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w Pabianicach w celu rozpropagowania nowouruchomionego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zaprasza do zapoznania się
z jego treścią oraz warunkami otrzymania pomocy, które zostały udostępnione na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-wspiera-ciebie-rusza-nabor-wnioskow-w-nowym-programie-pomocowym/

Program ten jest skierowany do:

  • osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), oraz
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

przy czym w imieniu osób niepełnoletnich, ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie – zwanych „podopiecznymi” – występują opiekunowie prawni tych osób.

Wyżej wymienione osoby niepełnosprawne muszą być:

1)   uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2)   uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507,
z późn. zm.);

3)   podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507,
z późn. zm.);

4)   podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);

5)   uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach
tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6)   pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
(Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

7)   pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

W ramach Modułu III programu udzielana jest pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi w ramach Modułu III programu – 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną,
z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres
co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Przy czym świadczenie,
o którym mowa wyżej nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,
z późn. zm.).

      Wszyscy uprawnieni mieszkańcy Powiatu Pabianickiego składają wnioski drogą pocztową
lub mailem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach przy ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice, e-mail: sekretariat@pcpr-pabianice.pl bądź w formie elektronicznej
za pomocą platformy
https://portal-sow.pfron.org.pl/

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym jednak nie później niż do dnia 4 września 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię/skan orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności.

Wniosek_pomoc poszkodowanym

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji) w związku z realizacją[…]

Szczegóły >>

Zaproszenie do składania ofert na DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

„DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI”   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony[…]

Szczegóły >>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 Z DNIA 09.09.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usługi fizjoterapeuty w związku z realizacją projektu „Pracuś” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne,[…]

Szczegóły >>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 Z DNIA 01.09.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Pracuś” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób[…]

Szczegóły >>