logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi


 

PROGRAM „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM
W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w Pabianicach w celu rozpropagowania nowouruchomionego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zaprasza do zapoznania się
z jego treścią oraz warunkami otrzymania pomocy, które zostały udostępnione na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-wspiera-ciebie-rusza-nabor-wnioskow-w-nowym-programie-pomocowym/

Program ten jest skierowany do:

  • osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), oraz
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

przy czym w imieniu osób niepełnoletnich, ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie – zwanych „podopiecznymi” – występują opiekunowie prawni tych osób.

Wyżej wymienione osoby niepełnosprawne muszą być:

1)   uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2)   uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507,
z późn. zm.);

3)   podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507,
z późn. zm.);

4)   podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);

5)   uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach
tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6)   pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
(Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

7)   pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

W ramach Modułu III programu udzielana jest pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi w ramach Modułu III programu – 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną,
z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres
co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Przy czym świadczenie,
o którym mowa wyżej nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,
z późn. zm.).

      Wszyscy uprawnieni mieszkańcy Powiatu Pabianickiego składają wnioski drogą pocztową
lub mailem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach przy ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice, e-mail: sekretariat@pcpr-pabianice.pl bądź w formie elektronicznej
za pomocą platformy
https://portal-sow.pfron.org.pl/

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym jednak nie później niż do dnia 4 września 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię/skan orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności.

Wniosek_pomoc poszkodowanym

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Lepszy start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza: instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej do złożenia[…]

Szczegóły >>

Informacja o projekcie Lepszy start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 01.02.2024 r. do 28.02.2026 r. jest realizatorem projektu pod nazwą „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu[…]

Szczegóły >>

Informacja

Powiat Pabianicki w dniu 28 grudnia 2023 r. zawarł z Wojewodą Łódzkim umowę nr 10/2023 w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form[…]

Szczegóły >>

INFORMATOR Baza teleadresowa dla osób stosujących przemoc domową.

INFORMATOR Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu pabianickiego działania wobec osób stosujących przemoc domową.   W załączonym pliku podano podmioty[…]

Szczegóły >>