42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Program „Aktywny samorząd”


 

 

W roku 2019 Powiat Pabianicki kontynuuje realizację pilotażowego programu pod nazwą „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.

Termin

Opis

11.03.2019

Termin złożenia wystąpienia przez Powiat Pabianicki o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku

19.03.2019-31.03.2019

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie półrocza/semestru
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

31.08.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I programu

01.09.2019-10.10.2019

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie półrocza/semestru
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

 

Formularze wniosków o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym ze środków PFRON w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR w Pabianicach ul. Traugutta 6a w pokoju 16/17.

UWAGA!

Termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zostanie podany do publicznej wiadomości po otrzymaniu formularzy wniosków opracowanych przez Biuro PFRON
w Warszawie.

 

Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie – pełnomocnictwo wnioskodawca dołącza do wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika, iż nie jest on i w ciągu ostatnich 3 lat nie był właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku ani nie jest i nie był w żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.Wzór ośw. pełnomocnika

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej

(studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie – III stopnia, prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym)  lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi

 

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która:
 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 1. Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki na jeden semestr/półrocze w 2019 r. wynosi w przypadku:
 • dodatku na pokrycie kosztów kształceniado 1.000 zł, przy czym kwota ta może zostać zwiększona nie więcej niż o:
 • 700 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się – z tytułu pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • 500 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł w przypadku posiadania aktualnej Karty Dużej Rodziny,
 • 300 zł w przypadku pobierania nauki jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200 zł w przypadku studiowania w przyspieszonym trybie,
 • 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię  w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –
   do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne)równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, jednak nie więcej niż 3.000 zł, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł netto na osobę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowania powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł netto na osobę.

 1. Udział własny w zakresie kosztów czesnego.

 

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy,
którzy nie są 
zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

 

*Warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia w/w udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Wnioski i załączniki:

 

Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • W przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego,
 • Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 4 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole,
 • W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,
 • W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę załącznik nr 7 do wniosku,
 • Kserokopia Karty Dużej Rodziny, jeżeli Wnioskodawca taką kartę posiada i ubiega się o zwiększenie dodatku z tego tytułu,
 • Dokument potwierdzający poniesienie dodatkowych kosztów z tytułu pomocy tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, jeżeli Wnioskodawca ponosi takie koszty i ubiega się o zwiększenie dodatku z tego tytułu (honorowane będzie oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę oraz tłumacza języka migowego bądź asystenta osoby niepełnosprawnej) ,
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie „Aktywny samorząd”:

– wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Powiatu Pabianickiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,

– przerwa w nauce.

Środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

Dokumenty, związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” zostały umieszczone na witrynie internetowej PFRON. Została utworzona odrębna skrzynka pocztowa na potrzeby wdrażanego programu (as@pfron.org.pl), gdzie samorządy powiatowe i osoby niepełnosprawne mogą kierować korespondencję, dotyczącą programu.

Dofinansowanie w ramach Modułu II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej. Wnioski należy składać do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

W przypadku mieszkańców Powiatu Pabianickiego wnioski należy składać
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach przy ul. Traugutta 6a,
pokój 3/4 (sekretariat) lub pokój 16/17, tel. 42 215 66 60 wew. 3.

 

Dodatkowe informacje dla Wnioskodawców:

W ramach naboru wniosków w 2019 roku Wnioskodawców obowiązują również przepisy
i regulacje zawarte w następujących dokumentach:

 1. Zasadach programowych pilotażowego programu „Aktywny samorząd,

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/

 1. Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku,

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

 1. Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków
  o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powyższe dokumenty znajdą Państwo również na stronie http://www.pfron.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania Warsztaty wyjazdowe – wejście w dorosłe życie (proces usamodzielnienia się) dla łącznie 20 osób , uczestników projektu „Lepsze jutro”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania  „Warsztaty wyjazdowe – wejście w dorosłe życie (proces usamodzielnienia się) dla łącznie 20[…]

Szczegóły >>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz środków czystości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności na rok 2019 załącznik 1[…]

Szczegóły >>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania: zakup i dostawa artykułów biurowych oraz środków czystości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach  i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności na rok[…]

Szczegóły >>

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Niniejszym unieważnia się postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: zakup i dostawa artykułów biurowych oraz środków czystości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w[…]

Szczegóły >>