logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Program „Aktywny samorząd”


Logo Aktywny SamorządLogo Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

W roku 2024 Powiat Pabianicki kontynuuje realizację programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 r.

Termin Opis
01.03.2024 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
31.03.2024 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024
31.05.2024 Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31.03.2024)
31.08.2024 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I
10.10.2024 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2024/2025
31.12.2024 Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

 

Formularze wniosków wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON
w ramach programu „Aktywny samorząd” dostępne są na platformie internetowej SOW:  https://portal-sow.pfron.org.pl/
oraz w siedzibie PCPR w Pabianicach ul. Traugutta 6a w pokoju nr 3.

UWAGA !!!!

 1. Wnioskodawcy:

1) Modułu I Obszaru C  Zadania nr 3, starający się o dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

oraz

 2) Modułu I Obszaru C  Zadania nr 4, starający się o dofinansowanie pomocy
w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Poniżej znajdują się wzory formularzy oferty specyfikacji i kosztorysu
dla wnioskodawców Obszaru C Zadania nr 3 i Obszaru C Zadania nr 4, które wypełnione
w formie edytowalnej przez dwie niezależne firmy protetyczne a następnie wydrukowane, opatrzone pieczęcią firmową i podpisane przez osobę sporządzającą, należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie.

 1. Ponadto osoby, które zawarły umowę dofinansowania na:

1) zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – wraz z dokumentami rozliczeniowymi z przyznanego dofinansowania muszą dostarczyć wypełnioną w formie edytowalnej przez firmę protetyczną wykonującą protezę, następnie wydrukowaną, opatrzoną pieczęcią firmową i podpisem pracownika sporządzającego „Specyfikację i kosztorys protezy dla Beneficjenta wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd”,

2) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – wraz z dokumentami rozliczeniowymi z przyznanego dofinansowania muszą dostarczyć wypełnioną w formie edytowalnej przez firmę protetyczną naprawiającą protezę, następnie wydrukowaną, opatrzoną pieczęcią firmową i podpisem pracownika sporządzającego „Specyfikację i kosztorys naprawy protezy dla Beneficjenta wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Zestawienie wyżej wymienionych dokumentów:

 

    Forma wsparcia

 

 

 

Kogo dotyczy

Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Moduł I Obszar C Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Wnioskodawca, tj. osoba, która złożyła wniosek o dofinansowanie Wzór nr 9 – C3_O

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd”

Wzór nr 10– C4_O

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd”

Beneficjent, tj. osoba, która zawarła umowę dofinansowania Wzór nr 11– C3_K

Specyfikacja i kosztorys protezy dla Beneficjenta wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd”

Wzór nr 12 – C4_K

Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla Beneficjenta, wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd”

 

W roku 2024 są realizowane następujące obszary wsparcia:

 

Moduł I Obszar A Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku do lat 18, bądź jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona i posiada:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu ruchu.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. wynosi 70 000 zł, z czego na zakup niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8 000 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.
 3. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS A1,
 • Klauzula RODO,
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia:
  12-C), należy dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, że następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu,
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • kserokopia/skan dokumentu potwierdzającego fakt bycia właścicielem lub współwłaścicielem samochodu (w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca), w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/rządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itp.),
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

Moduł I Obszar A Zadanie nr 2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego) i posiada:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu ruchu.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. wynosi 5 280 zł, w tym :
 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 310 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 850 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy w okresie trwania kursu) – 880 zł.
 1. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.
 2. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS A2-3,
 • Klauzula RODO,
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
 • w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia:
  12-C), należy dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, że następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu,
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar A Zadanie nr 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego) i posiada:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. wynosi 5 280 zł, w tym :
 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 310 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 850 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy w okresie trwania kursu) – 880 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza języka migowego – 550 zł.
 1. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.
 2. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS A2-3,
 • Klauzula RODO
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
 • faktura proforma (lub inny dokument  gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w trakcie kursu i egzaminów niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza języka migowego,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar A Zadanie nr 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego),
  bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona i posiada:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu słuchu.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. wynosi 4 400 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.
 3. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS A4,
 • Klauzula_RODO,
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu) — należy dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db) w uchu lepszym – załącznik o nazwie:  Zaśw. lekarskie dla osób z dysf. narządu słuchu_A4_B4,
 • kserokopia/skan dokumentu potwierdzającego fakt bycia właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/rządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itp.),
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar B Zadanie nr 1pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku do lat 18, bądź jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona i posiada:
 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. wynosi:
 • dla osoby niewidomej – 10 000 zł oraz na urządzenia brajlowskie – 16 500 zł (łącznie 26 500 zł),
 • dla pozostałych adresatów zadania – 10 000 zł.
 1. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.

 

 1. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS B1-3-4,
 • Klauzula_RODO,
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • Zaśw. lekarskie dla osób z dysf. narządu wzroku_ B1_B3 —wypełnione przez lekarza okulistę – w przypadku, gdy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności jest wydane z innego powodu niż dysfunkcja narządu wzroku a także w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 r. ż.,
 • Zaśw. lekarskie dla osób z dysf. kończyn górnych_B1 — wypełnione przez lekarza specjalistę w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją obu kończyn górnych,
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • faktura proforma (lub inny dokument  gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

Moduł I Obszar B Zadanie nr 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie w ramach Obszaru B, tj. w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. wynosi:
 • dla osoby głuchoniewidomej – 4 400 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 300 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2 200 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

 1. Udział własny nie jest wymagany.

 

 1. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS B2,
 • Klauzula_RODO,
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar B Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 1. . Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona, i posiada:
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu wzroku.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. wynosi 10 000 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.

 

 1. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS B1-3-4,
 • Klauzula RODO
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
 • Zaśw. lekarskie dla osób z dysf. narządu wzroku_ B1_B3 —wypełnione przez lekarza okulistę – w przypadku, gdy orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest wydane z innego powodu niż dysfunkcja narządu wzroku,
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar B Zadanie nr 4pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku do lat 18, bądź jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona i posiada:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. wynosi 6 000 zł.
 2.  Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.
 3. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS B1-3-4,
 • Klauzula RODO
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) albo orzeczenia
  o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • Zaśw. lekarskie dla osób z dysf. narządu słuchu_A4_B4 —w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności (gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu) oraz w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające ubytek słuchu w uchu lepszym powyżej 70 decybeli (db),
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar B Zadanie nr 5pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która:-posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, oraz
  -otrzymała dofinansowanie w ramach Obszaru B Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 3 lub Zadanie nr 4, tj. do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. wynosi: 1 650 zł.
  3. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.

 

 1. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS B5,
 • Klauzula RODO,
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • faktura proforma (lub inny dokument  gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

Moduł I Obszar C Zadanie nr 1pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku do lat 18, bądź jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona i posiada:
 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • zatrudnienie lub uczy się lub opinia eksperta PFRON potwierdzi rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego
  w programie.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. wynosi 17 600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500 zł
 2. Refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON –
  w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł.
 3. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.
 4. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS C1,
 • Klauzula RODO,
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • Zaświadczenie lekarskie_C1 — wypełnione przez lekarza specjalistę,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • dwa egzemplarze faktury proforma (lub innego dokumentu gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określającej przedmiot dofinansowania oraz jego koszt, wystawione przez dwie niezależne firmy
 • zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia — konieczne w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wniosek nie jest zatrudniona ani nie uczy się,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

Moduł I Obszar C Zdanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. wynosi 3 850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora  – nie więcej niż 1 100 zł.
 3. Udział własny nie jest wymagany.
 4. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS C2,
 • Klauzula RODO
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • kserokopia/skan karty gwarancyjnej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub jego elementów, których dotyczy naprawa bądź wymiana, wskazana we wniosku,
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona oraz posiada:
 • stopień niepełnosprawności,
 • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. (dla protez na III poziomie jakości) wynosi przy amputacji:
 • w zakresie ręki – 13 200 zł,
 • przedramienia – 28 600 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33 000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 19 800 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27 500 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33 000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy Wnioskodawcy) zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej.

 1. Refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.

 

 1. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS C3,
 • Klauzula RODO
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • Zaśw. lekarskie_protezy_Obszar C3_C4,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
 • formularze oferty specyfikacji i kosztorysu protezy (wzór nr 9-C3_O) dla wnioskodawców Obszaru C Zadania nr 3, wypełnione w formie edytowalnej przez dwie niezależne firmy protetyczne a następnie wydrukowane, opatrzone datą, pieczęcią firmową i podpisane przez osobę sporządzającą,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • o ile dotyczy: zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na protezę kończyny/kończyn potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar C Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona oraz posiada:
 • stopień niepełnosprawności,
 • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. wynosi przy amputacji:
 • w zakresie ręki – 3 960 zł,
 • przedramienia – 8 580 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9 900 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 5 940 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8 250 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9 900 zł,
 1. Refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.
 3. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS C4,
 • Klauzula RODO,
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • Zaśw. lekarskie_protezy_Obszar C3_C4,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
 • kserokopia/skan karty gwarancyjnej posiadanej protezy kończyny,
 • formularze oferty specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy (wzór nr 10-C4_O) dla wnioskodawców Obszaru C Zadania nr 4, wypełnione w formie edytowalnej przez dwie niezależne firmy protetyczne a następnie wydrukowane, opatrzone datą, pieczęcią firmową i podpisane przez osobę sporządzającą,
 • o ile dotyczy: zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na naprawę protezy kończyny/kończyn potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku
  z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar C Zadanie nr 5pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku do lat 18, bądź jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona i posiada:
 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu ruchu, powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. wynosi 8 250 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.
 3. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS C5,
 • Klauzula RODO
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • Zaświadczenie lekarskie_C5 — wypełnione przez lekarza specjalistę,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • faktura proforma (lub inny dokument  gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole)

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która:
 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • jest aktywna zawodowo, to znaczy:
  1. jest zatrudniona lub
  2. jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub
  3. jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy
   i nie pozostająca w zatrudnieniu
 • pełni rolę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

 

Przez pojęcie zatrudnienia rozumie się :

1) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

2) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

3) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

4) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,

5) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),

6) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

7) wolontariat w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli porozumienie z korzystającym obejmuje co najmniej 6 miesięcy i trwa na dzień złożenia wniosku oraz zawarcia umowy dofinansowania,

okresy zatrudnienia Wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

 

 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r. wynosi 330 zł miesięcznie, tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną (dzieckiem).

 

 1. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.

 

 1. Dokumenty, które należy złożyć:
 • Wniosek AS D,
 • Klauzula RODO
 • Oświadczenia_Moduł I,
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka/dzieci bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego dziecka, w imieniu którego występuje opiekun prawny,
 • zaświadczenie potwierdzające fakt uczęszczania każdego dziecka do żłobka/przedszkola oraz wysokość miesięcznych kosztów opieki nad każdym dzieckiem, wystawione przez właściwą placówkę,
 • w przypadku osoby niezatrudnionej zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoby poszukującej pracy lub jako osoby bezrobotnej,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej:

studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie – III stopnia, prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym)  lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi

 1. Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, która:
 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 1. Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki na jeden semestr/półrocze w 2024 r. wynosi w przypadku:
 • dodatku na pokrycie kosztów kształceniado 1 100 zł dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, bądź do 1 650 zł dla pozostałych Wnioskodawców, przy czym kwota ta może zostać zwiększona nie więcej niż o:
 1. 770 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się – z tytułu pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej,
 2. 550 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 330 zł w przypadku posiadania aktualnej (ważnej) Karty Dużej Rodziny,
 4. 330 zł w przypadku pobierania nauki jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5. 220 zł w przypadku studiowania w przyspieszonym trybie,
 6. 330 zł w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osobą poszkodowaną w 2023 lub w 2024 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 330 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 880 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON:  https://sow.pfron.org.pl , przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),
 9. 550 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym,

dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię  w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON
w ramach programu.

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 400 zł,
 • opłaty za naukę (czesne)równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, jednak nie więcej niż 4 400 zł, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł netto na osobę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2 200 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł netto na osobę.

 1. Udział własny w zakresie kosztów czesnego.

 

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu
Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy,
którzy nie są
zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (jeden kierunek) 10% brak udziału własnego
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 60% * 50% *

 

*Warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w Module II zwolniony jest Wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 1. Dokumenty, które należy złożyć:

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 3 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole,

 • w przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,
 • w przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę załącznik nr 6 do wniosku:  Zaśw. o zatrudnieniu_Moduł II ,
 • kserokopia/skan Karty Dużej Rodziny, jeżeli Wnioskodawca taką kartę posiada i ubiega się o zwiększenie dodatku z tego tytułu,
 • dokument potwierdzający poniesienie dodatkowych kosztów z tytułu pomocy tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, jeżeli Wnioskodawca ponosi takie koszty i ubiega się o zwiększenie dodatku z tego tytułu (honorowane będzie oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę oraz tłumacza języka migowego bądź asystenta osoby niepełnosprawnej),
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach programu „Aktywny samorząd”

Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Moduł I Obszar A Zadanie nr 1 :

Wniosek AS A1

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

 

Moduł I Obszar A Zadanie nr 2:

Wniosek AS A2-3

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

 

Moduł I Obszar A Zadanie nr 3:

Wniosek AS A2-3

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

 

Moduł I Obszar A Zadanie nr 4:

Wniosek AS A4

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

Zaśw. lekarskie dla osób z dysf. narządu słuchu_A4_B4

 

Moduł I Obszar B Zadanie nr 1:

Wniosek AS B1-3-4

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

Zaśw. lekarskie dla osób z dysf. kończyn górnych_B1

Zaśw. lekarskie dla osób z dysf. narządu wzroku_ B1_B3

 

Moduł I Obszar B Zadanie nr 2:

Wniosek AS B2

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

 

Moduł I Obszar B Zadanie nr 3:

Wniosek AS B1-3-4

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

Zaśw. lekarskie dla osób z dysf. narządu wzroku_ B1_B3

 

Moduł I Obszar B Zadanie nr 4:

Wniosek AS B1-3-4

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

Zaśw. lekarskie dla osób z dysf. narządu słuchu_A4_B4

 

Moduł I Obszar B Zadanie nr 5:

Wniosek AS B5

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

 

Moduł I Obszar C Zadanie nr 1:

Wniosek AS C1

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

Zaświadczenie lekarskie_C1

 

Moduł I Obszar C Zadanie nr 2:

Wniosek AS C2

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

 

Moduł I Obszar C Zadanie nr 3:

Wniosek AS C3

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

Zaśw. lekarskie_protezy_Obszar C3_C4

 

Moduł I Obszar C Zadanie nr 4:

Wniosek AS C4

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

Zaśw. lekarskie_protezy_Obszar C3_C4

 

Moduł I Obszar C Zadanie nr 5:

Wniosek AS C5

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

Zaświadczenie lekarskie_C5

 

Moduł I Obszar D:

Wniosek AS D

Klauzula RODO

Oświadczenia_Moduł I

Moduł II:

Wniosek AS MII

Klauzula RODO

Zaświadczenie wydane przez szkołę uczelnię

Oświadczenia_Moduł II

Zaśw. o zatrudnieniu_Moduł II

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW:

Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie – kopię/skan pełnomocnictwa wnioskodawca dołącza do wniosku wraz z oświadczeniem pełnomocnika.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku pod warunkiem, że kompletny wniosek zostanie złożony do dnia 31 grudnia 2024 r.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie „Aktywny samorząd”:

 • w Modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Powiatu Pabianickiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
 • w Module II – przerwa w nauce.

Środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A, Obszar C Zadanie nr 1, 3 i 5 – ponowna pomoc może być udzielona
  po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Obszar C Zadanie nr 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie nr 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną,
 • Obszar B – Zadanie nr 1, 2, 3, 4 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Dokumenty, związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” zostały umieszczone na witrynie internetowej PFRON. Została utworzona odrębna skrzynka pocztowa na potrzeby programu (as@pfron.org.pl), gdzie samorządy powiatowe i osoby niepełnosprawne mogą kierować korespondencję, dotyczącą programu.

Dofinansowanie w ramach Modułu I i Modułu II będzie następowało na wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

W przypadku mieszkańców Powiatu Pabianickiego wnioski należy składać
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach przy ul. Traugutta 6a,
pokój nr 3, tel. 42 215 66 60 wew. 1 lub poprzez platformę internetową SOW:  https://portal-sow.pfron.org.pl/

W ramach naboru wniosków w 2024 roku Wnioskodawców obowiązują również przepisy i regulacje zawarte w następujących dokumentach:

 1. Zasadach programowych pilotażowego programu „Aktywny samorząd,

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/zasady-dotyczace-wyboru-dofinansowania-i-rozliczania-wnioskow-o-dofinansowanie/zasady-dotyczace-wyboru-dofinansowania-i-rozliczania-wnioskow-o-dofinansowanie-obowiazujace/

2. Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku,

 Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2024r.

3. Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II programu „Aktywny samorząd”.

Zasady dot. wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofin. w ramach modułu I i II pilotażowego programu Aktywny samorząd

Powyższe dokumenty znajdą Państwo również na stronie http://www.pfron.org.pl

https://www.pfron.org.pl

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Lepszy start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza: instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej do złożenia[…]

Szczegóły >>

Informacja o projekcie Lepszy start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 01.02.2024 r. do 28.02.2026 r. jest realizatorem projektu pod nazwą „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu[…]

Szczegóły >>

Informacja

Powiat Pabianicki w dniu 28 grudnia 2023 r. zawarł z Wojewodą Łódzkim umowę nr 10/2023 w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form[…]

Szczegóły >>

INFORMATOR Baza teleadresowa dla osób stosujących przemoc domową.

INFORMATOR Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu pabianickiego działania wobec osób stosujących przemoc domową.   W załączonym pliku podano podmioty[…]

Szczegóły >>