logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt kompleksowej rehabilitacji, realizowany przez Akademię Biznesu


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że MDDP S.A. Akademia Biznesu Sp. K. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 25 w Warszawie realizuje projekt wspólnie z PFRON, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Miejsce realizacji projektu: Centrum Rehabilitacji – „Obok Lasu”
w Grębiszewie k/ Mińska Mazowieckiego, ul. Rozwojowa 79, dla osób niepełnosprawnych
z woj. mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Cele projektu

Opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych.

Model kompleksowej rehabilitacji ma ułatwić podjęcie lub powrót do aktywności społecznej lub zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia lub niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym nie mogą kontynuować lub podejmować się pełnienia ról społecznych oraz kontynuować
lub podejmować aktywności zawodowej.

Grupy docelowe:

 1. osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej,
 2. osoby z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrót do aktywności zawodowej.

Rehabilitacja kompleksowa, której głównym celem jest aktywizacja zawodowa
i powrót do pracy, będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej równolegle w trzech modułach:

 1. zawodowym: mającym na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskania nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia,
 2. psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu
  do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym,
 3. medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W procesie aktywizacji zawodowej szczególny akcent zostanie położony na stawianie realnych celów dotyczących podjęcia albo powrotu aktywności zawodowej.

Zakres wsparcia:

 1. Dwutygodniowy okres próbny w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji, w trakcie którego będą przeprowadzone następujące działania:
  • ocena kompetencji zawodowych w oparciu o klasyfikację ICF, prowadzona przez zespół ORK oraz Centralnego Instytutu Pracy –Państwowego Instytutu Badawczego.
  • opracowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji, który będzie zawierał ścieżkę prowadzenia rehabilitacji, czyli formy i metody realizacji rehabilitacji kompleksowej nastawionej na przywracanie lub rozwój jego zdolności psychospołecznych i fizycznych
   oraz umiejętności zawodowych istotnych z punktu widzenia konkretnego zawodu.
  • zajęcia rehabilitacyjne z zakresu trzech modułów: medycznego, zawodowego
   oraz psychospołecznego.
  • podpisanie zgodny na realizację IPR, stanowiącej umowę na realizację rehabilitacji kompleksowej.
 2. Cykl rehabilitacyjny prowadzony w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji, na bazie Indywidualnego Programu Rehabilitacji, składający się z trzech modułów:
 • Moduł medyczny
 • Moduł zawodowy
 • Moduł psychospołeczny

Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:30 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin zegarowych dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. ORK zapewnia wszystkie materiały niezbędne do realizacji wsparcia (w tym szkoleniowe i piśmienne).

 1. Wsparcie po-rehabilitacyjne w trakcie poszukiwania i podjęcia zatrudnienia, prowadzone po zakończeniu pobytu w ORK: ORK zapewnia uczestnikowi po opuszczeniu Ośrodka wsparcie doradcy zawodowego/pośrednika pracy/psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez okres minimum 3 miesięcy po podjęciu zatrudnienia.
 2. Świadczenia towarzyszące –w takcie pobytu w ORK Uczestnik ma zapewnione:
  • osoby przebywające w trybie stacjonarnym:
 3. noclegi w pokojach 1-2 osobowych oraz pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie) z uwzględnieniem zdrowotnych potrzeb żywieniowych,
 4. zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrotu,
  a także zwrot kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania i z powrotem w dni wolne od zajęć, zgodnie z regulaminem zwrotu kosztów dojazdu
  (bilet miesięczny),

  • osoby przebywające w trybie niestacjonarnym:
 5. wyżywienie (obiad i przerwy kawowe) z uwzględnieniem zdrowotnych potrzeb żywieniowych,
 6. zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrót (bilet miesięczny),
 • osoby przebywające w ośrodku z dziećmi:
 1. dzieci mają zapewnione wyżywienie, pełne w wypadku pobytu stacjonarnego lub obiad w wypadku pobytu niestacjonarnego,
 2. opiekę przedszkolną na koszt ORK dla dzieci w wieku do lat 7.

Osoba do kontaktu:

Hanna Łukasik

Specjalista ds. realizacji projektów

MDDP spółka akcyjna

Akademia Biznesu sp. k.     

Budynek Atrium Tower

 1. Jana Pawła II 25 | 00-854 Warszawa

tel. (22) 208 28 80

hanna.lukasik@akademiamddp.pl | www.akademiamddp.pl

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B i D – dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób ze spektrum autyzmu[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Zorganizowanie 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z doradcą zawodowym dla łącznie 30 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 18 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.  Zorganizowanie 7-dniowego obozu wzmacniającego więzi dla łącznie 28 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>