logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych


Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania na „kopertach”.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 roku, o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 roku, poz.1446) zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Karty parkingowe wydane na podstawie wcześniejszych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2015roku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 października 2013 roku, o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, kartę parkingową wydaje za opłatą przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:
1)    orzeczenia o niepełnosprawności,
2)    orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
3)    orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

– wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art.6b ust.3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, spełnienie przesłanek warunkujących otrzymanie karty parkingowej może zostać stwierdzone w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), )05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym będą mogły uzyskać kartę parkingową na podstawie wydanego od 1 lipca 2014roku, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.
Zgodnie z Ustawą z dnia 23 października 2013 roku, o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem  04-0 (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej, taką kartę otrzymają na podstawie tego orzeczenia.

Kartę parkingową wydaje się:
1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

Aby osoba niepełnosprawna mogła otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:

– wniosek o wydanie karty parkingowej,

– fotografię (3,5 x 4,5 cm),

– dowód uiszczenia opłaty w wysokości 21 zł (blankiet przelewu wpłaty w załączniku, w tytule wpłaty prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby uprawnionej do otrzymania karty parkingowej). Przed dokonaniem opłaty prosimy o kontakt z zespołem, w celu potwierdzenia uprawnień do otrzymania karty parkingowej tel. 42 215 66 05 wew 125,

– ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności,

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:
1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

Aby placówka mogła otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:

– wniosek o wydanie karty parkingowej,

– dowód uiszczenia opłaty w wysokości 21 zł (blankiet przelewu wpłaty w załączniku, w tytule wpłaty prosimy o wpisanie nazwy placówki uprawnionej do otrzymania karty parkingowej). Przed dokonaniem opłaty prosimy o kontakt z zespołem, w celu potwierdzenia uprawnień do otrzymania karty parkingowej tel. 42 215 66 05 wew 125,

– oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,

– oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej: POBIERZ WNIOSEK

Wzór blankietu wpłat: POBIERZ blankiet

Klauzula RODO:  POBIERZ KLAUZULĘ

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Zorganizowanie 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z doradcą zawodowym dla łącznie 30 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 18 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.  Zorganizowanie 7-dniowego obozu wzmacniającego więzi dla łącznie 28 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia 10-dniowego wyjazdu zagranicznego (obozu) o charakterze językowym (język angielski) dla 10 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>