logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Dofinansowanie do likwidacji barier


Dofinansowanie  do likwidacji:

1. barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

2. barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

POBIERZ Wniosek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON  likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

2. Kopia orzeczenia, o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub równoważne, w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności,

3. Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkujących wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób,

4. Aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę (druk w załączeniu),

5. Oświadczenie o dochodach (druk w załączeniu),

6. Oświadczenie o niekorzystaniu ze środków PFRON na likwidację barier (druk w załączeniu),

7. Udokumentowana podstawa prawna nieruchomości, w której ma nastąpić likwidacja barier (potwierdzenie własności, umowa najmu lokalu, pisemna zgoda właścicieli nieruchomości: spółdzielni mieszkaniowej/ROMU itp.)

8. Oferta kosztorysowa (dotyczy likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych),

9. W przypadku łamania barier architektonicznych po pozytywnej decyzji Zespołu rozpatrywania wniosków należy dostarczyć kosztorys przedwykonawczy planowanych robót, sporządzony w dowolnym programie kosztorysowym, zgodny z Katalogiem Nakładów Rzeczowych. Inne dokumenty wymagane w zależności od indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy i rodzaju likwidowanych barier.

Termin składania wniosku: Cały rok

 

Dofinansowanie  do likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

POBIERZ Wniosek
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

2. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego – zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające brak możliwości sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz uzasadniające konieczność posługiwania się w tym celu sprzętem komputerowym.
3. Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź grupie inwalidzkiej (oryginał orzeczenia do wglądu)
4. Kopie aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności bądź grupie inwalidzkiej (oryginał orzeczenia do wglądu) osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą.
5. Zaświadczenia o wysokości dochodów wnioskodawcy i pozostałych członków rodziny (lub zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy)
6. Udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania.
Termin składania wniosku: Cały rok.
Sprawa załatwiana jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6A pokój nr 3.

UWAGA!

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!

2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla Powiatu Pabianickiego na rok, w którym składany jest wniosek.

3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON!

UWAGA! W przypadku podania przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, zobowiązany on zostanie do zwrotu przekazanych przez PCPR środków finansowych PFRON wraz z odsetkami w wysokości ustawowej, naliczonymi od dnia wykonania przez PCPR płatności tych środków.

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Lepszy start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza: instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej do złożenia[…]

Szczegóły >>

Informacja o projekcie Lepszy start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 01.02.2024 r. do 28.02.2026 r. jest realizatorem projektu pod nazwą „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu[…]

Szczegóły >>

Informacja

Powiat Pabianicki w dniu 28 grudnia 2023 r. zawarł z Wojewodą Łódzkim umowę nr 10/2023 w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form[…]

Szczegóły >>

INFORMATOR Baza teleadresowa dla osób stosujących przemoc domową.

INFORMATOR Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu pabianickiego działania wobec osób stosujących przemoc domową.   W załączonym pliku podano podmioty[…]

Szczegóły >>