logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

strony internetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
.

 1. Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności
 2. Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Krawczyk
biuro@itsma.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
42 215-66-60.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie
dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Front budynku Zewnętrzne tablice urzędowe
Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach wraz z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się przy ul. gen. Romualda Traugutta 6a.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w Pabianicach wraz z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności jest przystosowana do obsługi osób mających trudności z poruszaniem się.
  Centrum znajduje się w jednopiętrowym budynku, do którego prowadzą 2 ciągi schodów po 4 stopnie,
  zabezpieczone obustronnie poręczami oraz podjazd dla niepełnosprawnych spełniający również rolę pochylni,
  bo zabezpieczony również poręczami. Brak progów utrudniających dostęp, szerokie drzwi. W razie konieczności
  zapewniana jest pomoc pracownika Centrum przy wejściu do dalszych pomieszczeń.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  Korytarze i pomieszczenia Centrum są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Obsługa osób niepełnosprawnych jest przewidziana jedynie na parterze budynku. Obsługa petentów Powiatowej Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności odbywa się także na parterze.
  Na pierwsze piętro prowadzą schody i brakuje windy. W przypadku obsługi osoby z dysfunkcjami w pozostałym zakresie działań PCPR, urzędnicy schodzą na parter i udzielają stosownych informacji w osobnym pomieszczeniu.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą wjechać do Centrum bez barier architektonicznych po podjeździe/pochylni. Wewnątrz budynku zamieszczono oznakowania ułatwiające lokalizację odpowiednich działów. Brak zainstalowanych pochylni, platform. Pomieszczenia Ośrodka nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych ruchowo petentów. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a na terenie Centrum.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Przed głównym wejściem do budynku są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na mocy tych przepisów osobie z niepełnosprawnością przyznano prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do określonych miejsc. Są to budynki i ich otoczenie w tym na teren PCPR. Woda dla psa zostanie podana na prośbę Klienta.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
  Brak tłumacza migowego na miejscu. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy:

  1. tzw. asystenta (np. członka rodziny):
   • asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną;
   • zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie;
   • z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
  2. tabletu, który mamy do dyspozycji klientów.
  3. W przypadku konieczności skorzystania z usługi tłumacza języka migowego w kontakcie z PCPR lub PZO, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby w formie wybranej z niżej wymienionych:
   • pisemnej na adres: ul. gen. Romualda Traugutta 6a.; 95-200 Pabianice,
   • za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-pabianice.pl
   • Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP/pcprpabianice/skrytka
   • osobiste zgłoszenie w sekretariacie PCPR pok. 8.
    Ośrodek zapewni usługę tłumacza w terminie 3 dni od złożonego wniosku.

Informacje dodatkowe

Dojazd do siedziby Centrum: ul św. Jana przy Partyzanckiej w odległości około 150 m, od budynku znajdują się przystanki autobusowe linii: 1, 2, 7, 261, 263, 265. W rozkładzie jazdy wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Formularz wniosek o tłumacza migowego

 

Raport o stanie zapewniania dostępności 18.03.2021 r.

POBIERZ Raport

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B i D – dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób ze spektrum autyzmu[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Zorganizowanie 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z doradcą zawodowym dla łącznie 30 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 18 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.  Zorganizowanie 7-dniowego obozu wzmacniającego więzi dla łącznie 28 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>