logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Instytucjonalna piecza zastępcza


Kampania „Już jesteś?”  – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości.

Zachęcamy do wzięcia udziału w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na miłość, wsparcie i bezpieczne otoczenie, a rodziny zastępcze odgrywają niezastąpioną rolę w zapewnieniu tych potrzeb.

„Już jesteś?” to pytanie, które wyraża tęsknotę dziecka w oczekiwaniu, aż rodzic wróci z pracy, czy przyjdzie przeczytać bajkę przed snem. A co z tymi, do których nikt nie wraca ani nie czyta bajek?

W Polsce obecnie czeka na rodziców około 15 400 dzieci. Piecza zastępcza to inna droga niż adopcja. Dla obu przypadków wymagania są różne. Najczęściej pojawiają się pytania: czy aby być rodzicem zastępczym muszę być w związku małżeńskim? Jakie warunki prawne i materialne muszę spełniać? Odpowiedzi na te i inne pytania można odnaleźć dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 22 490 80 50.

Informacje na temat kampanii oraz możliwościach zostania rodzicem zastępczym są również dostępne na stronie internetowej www.juzjestem.info oraz na profilach społecznościowych Fundacji Edukacja z Wartościami i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zachęcamy do śledzenia działań i udostępniania materiałów.
Jesteśmy przekonani, że razem możemy wpłynąć na życie dzieci i młodzieży, sprawiając, że będą miały szansę na szczęśliwe i pełne miłości dzieciństwo.

Jesteś?

 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców poprzez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na podstawie Art.101.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2019r. poz. 1111 ze zm.) dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w placówce opiekuńczo – wychowawczej  następującego typu:

1)      socjalizacyjnego;

2)      interwencyjnego;

3)      specjalistyczno – terapeutycznego;

4)      rodzinnego

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Na terenie powiatu pabianickiego funkcjonuje Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach w skład, którego wchodzi:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Porszewicach (14 miejsc)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Porszewicach (14 miejsc)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Porszewicach (14 miejsc)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach (14 miejsc)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Pabianicach ul. Sejmowa 2 tel: (42)2121791 (25 miejsc)

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych mieści się:

Porszewice 18E, 95-200 Pabianice

Tel: (42) 211-17-15 lub (42) 211-47-68

e- mail: domdziecka@go2.pl

strona www: http://ddporszewice.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach kieruje oraz wydaje skierowania dla dzieci z Powiatu Pabianickiego oraz dla dzieci pochodzących z innych powiatów na ich wniosek, do Centrum Administracyjnego, natomiast Dyrektor Centrum kieruje takie dziecko i umieszcza w Placówce.

Podstawą umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej jest orzeczenie sądowe lub wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub samych dzieci.

Dziecko może przebywać w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę do uzyskania pełnoletności. Po jej uzyskaniu osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w placówce opiekuńczo – wychowawczej za zgodą dyrektora placówki może przebywać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

1)      uczy się:

  1. a)      w szkole,
  2. b)      w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  3. c)      w uczelni,
  4. d)     u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub

2)      legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności i uczy się:

  1. a)  w szkole,
  2. b)  w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  3. c)  w uczelni,
  4. d)  na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
  5. e)  u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej opłatę ponoszą w wysokości średniego miesięcznego wydatku utrzymania, rodzice dziecka. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę, o której mowa ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pabianicki  w 2019 roku wynoszą 5.662,46 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/19 Starosty Pabianickiego z dnia 12 lutego 2019 roku.

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Lepszy start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza: instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej do złożenia[…]

Szczegóły >>

Informacja o projekcie Lepszy start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 01.02.2024 r. do 28.02.2026 r. jest realizatorem projektu pod nazwą „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu[…]

Szczegóły >>

Informacja

Powiat Pabianicki w dniu 28 grudnia 2023 r. zawarł z Wojewodą Łódzkim umowę nr 10/2023 w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form[…]

Szczegóły >>

INFORMATOR Baza teleadresowa dla osób stosujących przemoc domową.

INFORMATOR Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu pabianickiego działania wobec osób stosujących przemoc domową.   W załączonym pliku podano podmioty[…]

Szczegóły >>