logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach”


Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach”

Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z. o.o w partnerstwie z Powiatem Pabianickim, Gminą Miejską Pabianice, Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpital im. J. Babińskiego realizuje Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Okres realizacji projektu: 2021-06-01 do: 2023-10-31

Celem projektu jest utworzenie na podstawie istniejącego modelu innowacji społecznej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (ŚCZPDiM) działającego na obszarze powiatu pabianickiego zgodnie z kryterium dostępu.

Projekt obejmie 800 środowisk, w których funkcjonują odbiorcy.

Centrum będzie siecią wspólnie działających instytucji i podmiotów, w których rodzina, dzieci i młodzież otrzymają skoordynowane wsparcie jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Innowacyjne podejście zapewni monitorowanie procesu zdrowienia podopiecznych ŚCZP od pojawienia się pierwszego kryzysu psychicznego do ponownego wejścia w role rodziców oraz ich dzieci. Istotną częścią projektu są oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne skierowane do pracowników z różnych sektorów, tak aby mogli zarówno zapobiegać wystąpieniu kryzysów psychicznych u dzieci i młodzieży, jak również odpowiednio wcześnie reagować.

Umiejscowienie odbiorców projektu w konkretnym powiecie pozwoli na elastyczne dostosowanie projektu do specyfiki lokalnej. Proces zdrowienia został oparty na podejściu relacyjnym, uwzględniającym potencjał i możliwości odbiorców wsparcia, które będzie prowadzone w oparciu o poparte dowodami naukowymi standardy leczenia oraz podparte pracą z zasobami środowiskowymi (system rodzinny i lokalny).

Grupa docelowa:  800 osób dzieci i młodzież (poniżej 7 r. ż., dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 r. ż.) z problemami psychicznymi i zaburzeniami behawioralnymi będące w centrum zainteresowania środowiskowej opieki psychiatrycznej.

Główne zadania:

  1. Opracowanie modelu ŚCZPDiM i opracowanie indywidualnego planu jego wdrażania
  2. Działalność Centrum Koordynacji
  3. Działalność ŚCZPDiM I poziom referencyjności
  4. Działalność ŚCZPDiM II poziom referencyjności
  5. Oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne

 

Główne rezultaty:

  1. Przeskalowanie innowacji społecznej polegającej na utworzeniu i działalności ŚCZPDiM w Pabianicach
  2. Objęcie opieką środowiskową 800 osób – dzieci i młodzieży do 21.r.ż. oraz ich środowisk. 3. Podniesienie kompetencji 675 pracowników placówek JSO, POZ, OPS oraz 20 pracowników.

Całkowita wartość projektu: 12 196 144,40 zł,

Wartość dofinansowania: 12 196 144,40 zł.

 

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B i D – dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób ze spektrum autyzmu[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Zorganizowanie 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z doradcą zawodowym dla łącznie 30 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 18 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.  Zorganizowanie 7-dniowego obozu wzmacniającego więzi dla łącznie 28 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>