logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Rodzinna piecza zastępcza


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje kandydatów z terenu Powiatu Pabianickiego na rodzinę zastępczą niezawodową oraz zawodową, a także zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego

 

Osoby pragnące zostać rodziną zastępczą

Zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a Piętro I pok. Nr 14

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00
Wtorki w godzinach od 8.00 do 17.00
Piątki w godzinach od 8.00 do 15.00

 

 

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zapisy ustawy dotyczą tworzenia systemu pomocy rodzinie. Celem głównym ustawy jest zapewnienie dziecku takich warunków, które umożliwią pozostanie w rodzinie biologicznej. W sytuacjach, w których to możliwe, ustawa proponuje rozwinięcie systemu pieczy zastępczej poprzez rodzinną pieczę zastępczą – rodziny zastępcze i instytucjonalną – placówki opiekuńczo – wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne.

Ustawa ta określa w jednym akcie prawnym zarówno zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak i zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej, traktując je jako dopełniające się i wzajemnie powiązane. Szeroko rozumianą profilaktykę, a więc pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka oraz pracę z rodziną zdefiniowano jako zadanie gminy, a rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą jako zadanie powiatu.

 

W myśl powołanej ustawy piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej (w rodzinie zastępczej) i instytucjonalnej (w placówce opiekuńczo-wychowawcze).

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa – okresowa forma opieki nad dzieckiem.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

Akty Prawne:
Problematyka dotycząca rodzin zastępczych rozproszona została w kilku aktach prawnych poczynając od Konwencji o prawach dziecka, a na aktach wykonawczych kończąc. Podstawowe przepisy regulujące status rodzin zastępczych ujęte zostały w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 ze zm.).

Ponadto przepisy dotyczące omawianego zakresu znajdziemy w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809) oraz pojedyncze zapisy w kilku innych aktach prawnych.

Za organizację pieczy zastępczej odpowiada powiat. Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem  powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. W przypadku gdy wyznaczoną jednostką organizacyjną jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, w centrum tym tworzy się zespół do spraw pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach jest jednostką organizacyjną samorządu powiatowego powołaną m.in. do realizacji i koordynacji działań w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz jest Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Pabianickim.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Pabianickim zapewnia, umieszczonym w pieczy zastępczej dzieciom optymalne warunki rozwoju i wychowania. Obejmuje również wsparciem osoby opuszczające, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, współpracuje z sądami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz z innymi powiatami i gminami, z których pochodzą wychowankowie pieczy zastępczej.

 

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:
1) Rodzina zastępcza
a) spokrewniona tworzona jest przez małżonków lub osobę, będących wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; (tylko dziadkowie lub rodzeństwo),
b) niezawodowa – mogą ją tworzyć małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; (krewni i powinowaci, niespokrewnieni),
c) zawodowa – małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie opieki i wychowania.

Rodziny zawodowe dzielą się na:
– zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego;
– zawodowe specjalistyczne;
– zawodowe (do 3 dzieci).

2) Rodzinny dom dziecka (do 8 dzieci).
Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, mogą być wspierane przez rodziny pomocowe.

Jeżeli chcesz zostać rodziną zastępczą to:

  1. Przede wszystkim omów plany przyjęcia dziecka w opiekę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.
  2.  Zastanówcie się, jakie są motywacje przyjęcia dziecka.
  3.  Skontaktuj się z doświadczoną rodziną zastępczą.
  4.  Wybierz odpowiednie szkolenie prowadzone z udziałem rodzin zastępczych.

Rodzinę zastępczą tworzy się w celu zapewnienia dziecku (dzieciom) opieki z powodu wystąpienia w ich rodzinach różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Celem działania rodziny zastępczej jest wzmocnienie rodziny naturalnej, tak aby dziecko mogło do niej powrócić wzmocnione i wyposażone w umiejętności, np. tworzenia trwałych związków emocjonalnych.

Rodzina jest podstawową formą opieki nad dzieckiem. To rodzina kształtuje w dziecku normy, przekazuje wartości, uczy zasad współżycia społecznego, zabezpiecza potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, szacunku i uznania, samorealizacji.
Propagowanie i rozwijanie rodzinnej opieki zastępczej ma głębokie uzasadnienie społeczne i ekonomiczne. Jest to jeden z najbardziej efektywnych i pożądanych sposobów ochrony i pomocy dzieciom nieposiadającym naturalnej i prawidłowo funkcjonującej rodziny. O sieroctwie społecznym mówimy, gdy rodzice dzieci nie chcą, nie mogą lub nie potrafią wypełniać swoich obowiązków rodzicielskich. Decyzją sądów rodzinnych osobom tym zostaje ograniczona, zawieszona lub odebrana władza rodzicielska. Wszystkim nam zależałoby, aby takie dzieci trafiały do rodzin zastępczych, a nie do domów dziecka.
Pomimo prób poprawienia prawodawstwa i przekształcania placówek opiekuńczo ? wychowawczych, nadal zbyt wiele dzieci wychowuje się w formach opieki instytucjonalnej, czyli w domach dziecka. Aby możliwe było znalezienie dla obecnych podopiecznych domów dziecka miejsc w rodzinach zastępczych i stworzenie sprawnego systemu rodzinnej opieki nad dzieckiem, potrzeba wielu nowych rodzin zastępczych.

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej należy złożyć samodzielnie w Sądzie Rejonowym w Pabianicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w dwóch egzemplarzach. Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim:

–    odpis aktu małżeństwa (w przypadku małżonków)
–    odpis aktu urodzenia dziecka obejmowanego pieczą zastępczą,
–    zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu,
–    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
–    zaświadczenie o niekaralności.

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

 

Kto może ubiegać się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Osoby pragnące zostać rodziną zastępczą

Zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a Piętro I  pok. Nr 14
Poniedziałek     w godzinach od 8.00 do 16.00
Środa
Czwartek
Wtorki     w godzinach od 8.00 do 17.00
Piątki     w godzinach od 8.00 do 15.00

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B i D – dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób ze spektrum autyzmu[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Zorganizowanie 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z doradcą zawodowym dla łącznie 30 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 18 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.  Zorganizowanie 7-dniowego obozu wzmacniającego więzi dla łącznie 28 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>