logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Lepszy start


Utworzono: 15 kwietnia 2024 9:09Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza:

instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej do złożenia wstępnego szacunku kosztów dot. organizacji szkolenia dla łącznie 11 osób (wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą)

POBIERZ informacje

Informacja o projekcie Lepszy start


Utworzono: 28 lutego 2024 14:22Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 01.02.2024 r. do 28.02.2026 r. jest realizatorem projektu pod nazwą „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W projekcie planujemy zrealizować następujące zadania:

 • pracę socjalną,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • grupę wsparcia prowadzoną przez psychologów,
 • poradnictwo prawnicze,
 • spotkania z brokerem edukacyjnym,
 • organizację obozu edukacyjnego o charakterze językowym – język angielski,
 • kurs prawa jazdy kat. B i kategorii AM,
 • zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje,
 • refundację zakupu podręczników i pomocy naukowych,
 • 7- dniowy obóz wzmacniający więzi dla dzieci i ich opiekunów,
 • trening profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży „Ja dorosły – można inaczej”,
 • zajęcia teoretyczno-warsztatowe „Wstęp do usamodzielnienia”,
 • 7-dniowy obóz wyjazdowy z elementami TUS,
 • uzupełnienie ze środków EFS świadczeń na kontynuowanie nauki,
 • rekreacyjny piknik wzmacniający więzi rodzinne,
 • trening profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży „Powiedz NIE! przemocy, agresji i mobbingowi”,
 • kurs komputerowy podnoszący kompetencje cyfrowe uczestników,
 • 3-dniowe warsztaty wyjazdowe z doradcą zawodowym.

 

Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przebywające w pieczy zastępczej i opuszczające pieczę zastępczą. Uczestnicy projektu to  podopieczni PCPR w Pabianicach, tj. osoby fizyczne, które ukończyły 15 lat, uczące się (w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym, niezarejestrowane jako osoby bezrobotne z uwagi na kontynuowanie nauki), zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego.

 

Celem głównym jest integracja uczestników projektu – osób przebywających  i opuszczających pieczę zastępczą oraz ich otoczenia, poprzez wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

 

Planowane efekty:

 • poprawa sytuacji społecznej uczestników,
 • uzyskanie kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia,
 • uzyskanie zatrudnienia, w tym prowadzenie własnej działalności.

 

#FunduszeUE         #FunduszeEuropejskie

 

Wartość projektu: 2 009 759,53 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 909 271,55 zł

Informacja


Utworzono: 30 stycznia 2024 13:52Powiat Pabianicki w dniu 28 grudnia 2023 r. zawarł z Wojewodą Łódzkim umowę nr 10/2023 w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Celem Programu było wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

POBIERZ Informację

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Lepszy start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza: instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej do złożenia[…]

Szczegóły >>

Informacja o projekcie Lepszy start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 01.02.2024 r. do 28.02.2026 r. jest realizatorem projektu pod nazwą „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu[…]

Szczegóły >>

Informacja

Powiat Pabianicki w dniu 28 grudnia 2023 r. zawarł z Wojewodą Łódzkim umowę nr 10/2023 w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form[…]

Szczegóły >>

INFORMATOR Baza teleadresowa dla osób stosujących przemoc domową.

INFORMATOR Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu pabianickiego działania wobec osób stosujących przemoc domową.   W załączonym pliku podano podmioty[…]

Szczegóły >>