logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zamówienie poniżej 130 tys zł w trybie rozeznania rynku – Organizacja Powiatowego Pikniku Rodzin Zastępczych w ramach projektu „Razem damy radę”


Utworzono: 25 sierpnia 2022 15:03Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu:

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Szczegóły znajdują się poniżej:

Zapytanie ofertowe Nr 3

Zał. nr 1 Formularz Oferty

Zał. nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4 Wykaz osób

Zał. nr 5 Wzór umowy

Zał. nr 6 Oświadczenie dot. braku powiązania kapitałowego lub osobowego z Zamawiającym

Zał. nr 7 Wykaz zrealizowanych usług

Zał. nr 8 Informacja nt. miejsca realizacji usługi

Załącznik Nr 1 do wzoru umowy – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty