logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. zł netto – Kurs samoobrony


Utworzono: 9 marca 2023 11:58Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty do zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie „Kurs samoobrony” dla łącznie 10 dzieci z pieczy zastępczej w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 Termin realizacji usługi: do 30.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe

zał_1_formularz oferty

zał_2_SOPZ

Zał_nr 3 – ZO Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał_4_oswiadczenie

zał_5_umowa

UMOWA POWIERZENIA DANYCH

Załącznik nr 2 do umowy Protokół odbioru

cz. 3 Harmonogram udzielanego wsparcia

Załącznik Nr 4 do umowy Przestępstwa na tle seksualnym

info otwarcie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty