logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach


Utworzono: 10 sierpnia 2020 17:04SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

„Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb  prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Pracuś” współfinansowanego                   ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych, link do ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznych, link do ogłoszenia

SIWZ

Załącznik Nr 1 – SZOPZ

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik Nr 4 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik Nr 5 – oświadczenie, dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – klauzula społeczna

Załącznik Nr 7- wzór umowy

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia