logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Informacja o projekcie Lepszy start


Utworzono: 28 lutego 2024 14:22Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 01.02.2024 r. do 28.02.2026 r. jest realizatorem projektu pod nazwą „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W projekcie planujemy zrealizować następujące zadania:

 • pracę socjalną,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • grupę wsparcia prowadzoną przez psychologów,
 • poradnictwo prawnicze,
 • spotkania z brokerem edukacyjnym,
 • organizację obozu edukacyjnego o charakterze językowym – język angielski,
 • kurs prawa jazdy kat. B i kategorii AM,
 • zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje,
 • refundację zakupu podręczników i pomocy naukowych,
 • 7- dniowy obóz wzmacniający więzi dla dzieci i ich opiekunów,
 • trening profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży „Ja dorosły – można inaczej”,
 • zajęcia teoretyczno-warsztatowe „Wstęp do usamodzielnienia”,
 • 7-dniowy obóz wyjazdowy z elementami TUS,
 • uzupełnienie ze środków EFS świadczeń na kontynuowanie nauki,
 • rekreacyjny piknik wzmacniający więzi rodzinne,
 • trening profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży „Powiedz NIE! przemocy, agresji i mobbingowi”,
 • kurs komputerowy podnoszący kompetencje cyfrowe uczestników,
 • 3-dniowe warsztaty wyjazdowe z doradcą zawodowym.

 

Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przebywające w pieczy zastępczej i opuszczające pieczę zastępczą. Uczestnicy projektu to  podopieczni PCPR w Pabianicach, tj. osoby fizyczne, które ukończyły 15 lat, uczące się (w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym, niezarejestrowane jako osoby bezrobotne z uwagi na kontynuowanie nauki), zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego.

 

Celem głównym jest integracja uczestników projektu – osób przebywających  i opuszczających pieczę zastępczą oraz ich otoczenia, poprzez wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

 

Planowane efekty:

 • poprawa sytuacji społecznej uczestników,
 • uzyskanie kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia,
 • uzyskanie zatrudnienia, w tym prowadzenie własnej działalności.

 

#FunduszeUE         #FunduszeEuropejskie

 

Wartość projektu: 2 009 759,53 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 909 271,55 zł