logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Program „Aktywny samorząd” 2017


 

W roku 2017 Powiat Pabianicki kontynuuje realizację pilotażowego programu pod nazwą „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.

Termin Opis
28.02.2017 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku
28.04.2017 Termin zawarcia aneksu do umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON
08.02.2017-30.03.2017 Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie semestru
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017
08.02.2017-30.08.2017 Termin przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu I programu
01.09.2017-10.10.2017 Termin przyjmowania w 2017 roku wniosków o dofinansowanie semestru
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

Formularze wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
w ramach programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR w Pabianicach ul. Traugutta 6a w pokoju 3/4 (sekretariat) oraz w pokoju 16/17.

W roku 2017 są realizowane następujące obszary wsparcia:

 

Moduł I Obszar A Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona lub jest osobą do lat 18 i posiada:
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dysfunkcję narządu ruchu.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2017 r. wynosi 5.000 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 15% ceny brutto.

Wnioski i załączniki:

 • Wniosek dla osoby dorosłej PDF | DOC
 • Wniosek dla dziecka/podopiecznego, w imieniu którego wnioskuje rodzic/opiekun prawny PDF | DOC
 • Specyfikacja Moduł I Obszar A Zad. 1 PDF | DOC
 • Oświadczenie o wysokości dochodów PDF | DOC
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PDF | DOC

Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • W przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C), należy dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu,
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego fakt bycia właścicielem lub współwłaścicielem samochodu (w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca),
 • Faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej a zarejestrowanej w urzędzie pracy – zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoby poszukującej pracy lub jako osoby bezrobotnej,
 • W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię.

Moduł I Obszar A Zadanie nr 2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego) i posiada:
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • dysfunkcję narządu ruchu.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2017 r. wynosi 2.100 zł, w tym :
  • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy w okresie trwania kursu) – 600 zł.
 1. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 25% ceny brutto.

Wnioski i załączniki:

 • Wniosek dla osoby dorosłej PDF | DOC
 • Specyfikacja Moduł I Obszar A Zad. 2 PDF | DOC
 • Oświadczenie o wysokości dochodów PDF | DOC
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PDF | DOC

Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
 • W przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C), należy dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu,
 • Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 120 dni przed dniem złożenia wniosku i wypełnione czytelnie w języku polskim,
 • Faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej a zarejestrowanej w urzędzie pracy – zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoby poszukującej pracy lub jako osoby bezrobotnej,
 • W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię.

 

Moduł I Obszar B Zadanie nr 1pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona lub jest osobą do lat 18 i posiada:
  • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2017 r. wynosi:
  • dla osoby niewidomej20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 12.000zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
  • dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.
 1. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.

 

Wnioski i załączniki:

 • Wniosek dla osoby dorosłej PDF | DOC
 • Wniosek dla dziecka/podopiecznego, w imieniu którego wnioskuje rodzic/opiekun prawny PDF | DOC
 • Specyfikacja Moduł I Obszar B Zad. 1 i Zad.2 PDF | DOC
 • Zaświadczenie lekarskie dla osób z dysfunkcją kończyn górnych_B1_B2 PDF | DOC
 • Zaświadczenie lekarskie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku_B1_B2 PDF | DOC
 • Oświadczenie o wysokości dochodów PDF | DOC
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PDF | DOC

Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • Faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej a zarejestrowanej w urzędzie pracy – zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoby poszukującej pracy lub jako osoby bezrobotnej,
 • W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię.

Moduł I Obszar B Zadanie nr 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona bądź jest osobą do lat 18 i posiada:
  • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
  • nabyty w ramach programu „Aktywny samorząd” sprzęt elektroniczny
   i oprogramowanie.
  1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2017 r. wynosi:
   • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
   • dla pozostałych adresatów – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach maksymalnie o 100%.

 1. Udział własny nie jest wymagany.

 

Wnioski i załączniki:

 • Wniosek dla osoby dorosłej PDF | DOC
 • Wniosek dla dziecka/podopiecznego, w imieniu którego wnioskuje rodzic/opiekun prawny PDF | DOC
 • Specyfikacja Moduł I Obszar B Zad. 1 i Zad.2 PDF | DOC
 • Zaświadczenie lekarskie dla osób z dysfunkcją kończyn górnych_B1_B2 PDF | DOC
 • Zaświadczenie lekarskie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku_B1_B2 PDF | DOC
 • Oświadczenie o wysokości dochodów PDF | DOC
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PDF | DOC

Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • Faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej a zarejestrowanej w urzędzie pracy – zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoby poszukującej pracy lub jako osoby bezrobotnej,
 • W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię.

 

Moduł I Obszar C Zdanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2017 r. wynosi 2.000 zł.
 3. Udział własny nie jest wymagany.

Wnioski i załączniki:

 • Wniosek dla osoby dorosłej PDF | DOC
 • Wniosek dla dziecka/podopiecznego, w imieniu którego wnioskuje rodzic/opiekun prawny PDF | DOC
 • Specyfikacja Moduł I Obszar C Zad. 2 PDF | DOC
 • Oświadczenie o wysokości dochodów PDF | DOC
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PDF | DOC

Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (faktura zakupu lub imienna karta gwarancyjna),
 • Kserokopia karty gwarancyjnej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej a zarejestrowanej w urzędzie pracy – zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoby poszukującej pracy lub jako osoby bezrobotnej,
 • W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię.

Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona oraz posiada:
  • stopień niepełnosprawności,
  • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
   w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
  1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2017 r. (dla protez na III poziomie jakości) wynosi przy amputacji:
   • w zakresie ręki – 9.000 zł,
   • przedramienia – 20.000 zł,
   • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
   • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
   • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
   • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach wyłącznie wtedy, gdy celowość tego zwiększenia zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

 1. Refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10%.

Wnioski i załączniki:

 • Wniosek dla osoby dorosłej PDF | DOC
 • Specyfikacja Moduł I Obszar C Zad. 3 PDF | DOC
 • Zaświadczenie lekarskie_protezy_Obszar C_Zad 3 i Zad 4 PDF | DOC
 • Oświadczenie o wysokości dochodów PDF | DOC
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PDF | DOC
 • Formularz oferty i kosztorysu protezy_9-C3_O PDF | DOC

Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania (opis techniczny protezy kończyny) oraz jego koszt,
 • Formularze oferty specyfikacji i kosztorysu protezy (wzór nr 9-C3_O) dla wnioskodawców Obszaru C Zadania nr 3, wypełnione w formie edytowalnej przez dwie niezależne firmy protetyczne a następnie wydrukowane, opatrzone datą, pieczęcią firmową i podpisane przez osobę sporządzającą,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej a zarejestrowanej w urzędzie pracy – zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoby poszukującej pracy lub jako osoby bezrobotnej,
 • W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię.

 

Moduł I Obszar C Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona oraz posiada:
  • stopień niepełnosprawności,
  • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
   w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2017 r. wynosi przy amputacji:
  • w zakresie ręki – 2.700 zł,
  • przedramienia – 6.000 zł,
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł,
  • na poziomie podudzia – 4.200 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6.000 zł,
  • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł,
 1. Refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10%.

Wnioski i załączniki:

 • Wniosek dla osoby dorosłej PDF | DOC
 • Specyfikacja Moduł I Obszar C Zad. 4 PDF | DOC
 • Zaświadczenie lekarskie_protezy_Obszar C_Zad 3 i Zad 4 PDF | DOC
 • Oświadczenie o wysokości dochodów PDF | DOC
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PDF | DOC
 • Formularz oferty i kosztorysu naprawy protezy_10-C4_O PDF | DOC

Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie protezy kończyny (faktura zakupu lub imienna karta gwarancyjna),
 • Kserokopia karty gwarancyjnej posiadanej protezy kończyny,
 • Faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • Formularze oferty specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy (wzór nr 10-C4_O) dla wnioskodawców Obszaru C Zadania nr 4, wypełnione w formie edytowalnej przez dwie niezależne firmy protetyczne a następnie wydrukowane, opatrzone datą, pieczęcią firmową i podpisane przez osobę sporządzającą,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej a zarejestrowanej w urzędzie pracy – zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoby poszukującej pracy lub jako osoby bezrobotnej,
 • W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię.

Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

  1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która:
   • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • jest aktywna zawodowo, to znaczy:

1) jest zatrudniona lub

2) jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub

3) jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu,

   • pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

Przez pojęcie zatrudnienia rozumie się :

 1. a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 2. b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 3. c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277),
 4. d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829),
 5. e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
 6. f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

Okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

 

 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2017 r. wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku, tytułem kosztów opieki nad każdą (jedną) osobą zależną (dzieckiem).

 

 1. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 15% ceny brutto.

Wnioski i załączniki:

 • Wniosek dla osoby dorosłej PDF | DOC
 • Specyfikacja Moduł I Obszar D PDF | DOC
 • Oświadczenie o wysokości dochodów PDF | DOC
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PDF | DOC

Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka/dzieci,
 • Zaświadczenie potwierdzające fakt uczęszczania każdego dziecka do żłobka/przedszkola oraz wysokość miesięcznych kosztów opieki nad każdym dzieckiem, wystawione przez właściwą placówkę,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoby poszukującej pracy lub jako osoby bezrobotnej,
 • W przypadku osoby zatrudnionej – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia wystawione przez pracodawcę,
 • W przypadku osoby uczącej się – zaświadczenie potwierdzające poziom kształcenia wystawione przez szkołę/uczelnię.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej

(studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym,
w tym również za pośrednictwem Internetu)

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która:
  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
  1. Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki na jeden semestr/półrocze w 2017 r. wynosi w przypadku:
   • dodatku na pokrycie kosztów kształceniado 1.000 zł, przy czym kwota ta może zostać zwiększona nie więcej niż o:
   • 700 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
   • 500 zł w przypadku kosztów z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
   • 300 zł w przypadku posiadania aktualnej Karty Dużej Rodziny,
   • 300 zł w przypadku pobierania nauki jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy Wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

   • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –
    do 4.000 zł,
   • opłaty za naukę (czesne)równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) jednak nie więcej niż 3.000 zł, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł netto na osobę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowania powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł netto na osobę.

Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej w ramach programu dofinansowaniem ze środków PFRON w zakresie danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że Wnioskodawca:

   • ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON, albo
   • jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym,

wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) – nie obowiązuje.

 1. Udział własny.
Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu
Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy,
którzy nie są
zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
15% brak udziału własnego
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% * 50% *

 

*Warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia w/w udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Wnioski i załączniki:

 • Wniosek dla osoby dorosłej PDF | DOC
 • Specyfikacja Moduł II PDF | DOC
 • Zaświadczenie wydane przez szkołę/uczelnię PDF | DOC
 • Oświadczenie Wnioskodawcy – Moduł II PDF | DOC
 • Oświadczenie o wysokości dochodów PDF | DOC
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PDF | DOC

Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • W przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego,
 • Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 4 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole,
 • W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,
 • W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości),
 • Kserokopia Karty Dużej Rodziny, jeżeli Wnioskodawca taką kartę posiada i ubiega się o zwiększenie dodatku z tego tytułu,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego poniesienie dodatkowych kosztów z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, jeżeli Wnioskodawca ponosi takie koszty i ubiega się o zwiększenie dodatku z tego tytułu.

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie „Aktywny samorząd”:

w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,

w module II – przerwa w nauce.

Środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

– Obszar A, Obszar B, Obszar C – Zadanie 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

– Obszar C – Zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Dokumenty, związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” zostały umieszczone na witrynie internetowej PFRON. Została utworzona odrębna skrzynka pocztowa na potrzeby wdrażanego programu (as@pfron.org.pl), gdzie samorządy powiatowe i osoby niepełnosprawne mogą kierować korespondencję, dotyczącą programu.

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek będzie można złożyć do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

W przypadku mieszkańców Powiatu Pabianickiego wnioski należy składać
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
przy ul. Traugutta 6a, pokój 3/4 (sekretariat) lub pokój 16/17, tel. 42 215 66 60 wew. 3.

Dodatkowe informacje dla Wnioskodawców:

W ramach naboru wniosków w 2017 roku Wnioskodawców obowiązują również przepisy
i regulacje zawarte w następujących dokumentach:

 1. Zasadach programowych pilotażowego programu „Aktywny samorząd,

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html /

 1. Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku,

Kierunki działań oraz warunki brzegowe 2017

 1. Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków
  o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Zasady dot wyboru_dofin_rozliczania_wnioskowAS-2014

Powyższe dokumenty znajdą Państwo również na stronie http://www.pfro

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Zaproszenie do udziału w Projekcie

  ZAPROSZENIE   DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH SERDECZNIE ZAPRASZA MŁODZIEŻ Z RODZIN ZASTĘPCZYCH Z POWIATU PABIANICKIEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE    „Lepsza przyszłość” współfinansowanego[…]

Szczegóły >>

Ogłoszenie

Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych dot. projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2030. Zgodnie z załącznikami. pismo o konsultacjach, projekt strategii, formularz zgłoszeń[…]

Szczegóły >>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTY – korepetycje

W postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na usługi społeczne: „Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę”, wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:[…]

Szczegóły >>

INFORMACJA O WYŁONIENIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczania przesyłek listowych i paczek

Informacja o wyłonieniu oferty na: świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczania przesyłek listowych i paczek dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz Powiatowego[…]

Szczegóły >>