link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Program „Aktywny samorząd”


 

 

W roku 2021 Powiat Pabianicki kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 r.

Termin

Opis

01.03.2021

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

31.03.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

31.05.2021

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne)
w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31.03.2021)

31.08.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I

10.10.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

 

Formularze wniosków wraz z załącznikami o dofinansowanie ze środków PFRON
w ramach programu „Aktywny samorząd” dostępne są na platformie internetowej SOW:  https://portal-sow.pfron.org.pl/ oraz w siedzibie PCPR w Pabianicach ul. Traugutta 6a
w pokoju 3.

Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie – pełnomocnictwo wnioskodawca dołącza do wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika,
iż nie jest on i w ciągu ostatnich 3 lat nie był właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku ani nie jest i nie był w żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.
Wzór Oświadczenie pełnomocnika

 

UWAGA !!!!

 1. Wnioskodawcy:

1) Modułu I Obszaru C  Zadania nr 3, starający się o dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

oraz

 2) Modułu I Obszaru C  Zadania nr 4, starający się o dofinansowanie pomocy
w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Poniżej znajdują się wzory formularzy oferty specyfikacji i kosztorysu
dla wnioskodawców Obszaru C Zadania nr 3 i Obszaru C Zadania nr 4, które wypełnione
w formie edytowalnej przez dwie niezależne firmy protetyczne a następnie wydrukowane, opatrzone pieczęcią firmową i podpisane przez osobę sporządzającą, należy dołączyć
do wniosku o dofinansowanie.

 1. Ponadto osoby, które zawarły umowę dofinansowania na:

1) zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – wraz z dokumentami rozliczeniowymi z przyznanego dofinansowania muszą dostarczyć wypełnioną w formie edytowalnej przez firmę protetyczną wykonującą protezę, następnie wydrukowaną, opatrzoną pieczęcią firmową i podpisem pracownika sporządzającego „Specyfikację i kosztorys protezy dla Beneficjenta wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd”,

2) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – wraz z dokumentami rozliczeniowymi
z przyznanego dofinansowania muszą dostarczyć wypełnioną w formie edytowalnej przez firmę protetyczną naprawiającą protezę, następnie wydrukowaną, opatrzoną pieczęcią firmową i podpisem pracownika sporządzającego „Specyfikację i kosztorys naprawy protezy dla Beneficjenta wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Zestawienie wyżej wymienionych dokumentów:

 

    Forma wsparcia

 

 

 

Kogo dotyczy

Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Moduł I Obszar C Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Wnioskodawca, tj. osoba, która złożyła wniosek o dofinansowanie

Wzór nr 9 – C3_O

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd”

Wzór nr 10– C4_O

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd”

Beneficjent, tj. osoba, która zawarła umowę dofinansowania

Wzór nr 11– C3_K

Specyfikacja i kosztorys protezy dla Beneficjenta wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd”

Wzór nr 12 – C4_K

Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla Beneficjenta, wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd”

 

W roku 2021 są realizowane następujące obszary wsparcia:

 

Moduł I Obszar A Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego),
  bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona lub jest osobą do lat 18
  i posiada:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu ruchu.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosi 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 15% ceny brutto.
 3. Wnioski i załączniki:
 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia
  o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia:
  12-C), należy dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, że następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu,
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • kserokopia/skan dokumentu potwierdzającego fakt bycia właścicielem
  lub współwłaścicielem samochodu (w przypadku osób niepełnoletnich
  i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca), w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/rządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itp.),
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar A Zadanie nr 2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego) i posiada:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu ruchu.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosi 4.800 zł, w tym :
 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy w okresie trwania kursu) – 800 zł.
 1. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 25% ceny brutto.
 2. Wnioski i załączniki:
 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
 • w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia:
  12-C), należy dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, że następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu,
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar A Zadanie nr 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego) i posiada:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosi 4.800 zł, w tym :
 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza języka migowego – 500 zł.
 1. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 25% ceny brutto.
 2. Wnioski i załączniki:

 

 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w trakcie kursu i egzaminów niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza języka migowego,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar A Zadanie nr 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego),
  bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona i posiada:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu słuchu.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosi 4.000 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 15% ceny brutto.
 3. Wnioski i załączniki:
 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu) oraz osób niepełnosprawnych do 16 r. ż. — należy dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db),
 • kserokopia/skan dokumentu potwierdzającego fakt bycia właścicielem
  lub współwłaścicielem samochodu, w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się
  o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/rządzeń mobilnych (niemontowanych
  w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itp.),
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar B Zadanie nr 1pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona, lub jest osobą do lat 18 i posiada:
 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosi:
 • dla osoby niewidomej 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 15.000zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł.
 1. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.

 

 1. Wnioski i załączniki:
 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 

 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • zaświadczenie wypełnione przez lekarza okulistę – w przypadku, gdy orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności jest wydane z innego powodu niż dysfunkcja narządu wzroku a także w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 r. ż.,
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

Moduł I Obszar B Zadanie nr 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która otrzymała pomoc w ramach Obszaru B, tj. w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosi:
 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku
lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

 1. Udział własny nie jest wymagany.

 

 1. Wnioski i załączniki:
 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 

 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

 

Moduł I Obszar B Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania

 

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona, i posiada:
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu wzroku.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosi 7.500 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.

 

 1. Wnioski i załączniki:

 

 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 

 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • zaświadczenie wypełnione przez lekarza okulistę – w przypadku, gdy orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest wydane z innego powodu
  niż dysfunkcja narządu wzroku,
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar B Zadanie nr 4pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona, lub jest osobą do lat 18 i posiada:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosi 4.000 zł.
  3. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.
 2. Wnioski i załączniki:
 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 

 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia
  o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności (gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu) oraz w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db),
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar B Zadanie nr 5pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, oraz otrzymała pomoc w ramach Obszaru B – Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 4, tj. w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosi: 1.500 zł.
  3. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.

 

 1. Wnioski i załączniki:
 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 

 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar C Zadanie nr 1pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona lub jest osobą do lat 18 i posiada:
 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • zatrudnienie lub uczy się lub opinia eksperta PFRON potwierdzi rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego
  w programie.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosi 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł
 2. Refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON –
  w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
 3. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.

 

 1. Wnioski i załączniki:
 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 

 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • dwa egzemplarze faktury proforma (lub innego dokumentu gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określającej przedmiot dofinansowania oraz jego koszt, wystawione przez dwie niezależne firmy,
 • zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar C Zdanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosi 3.500 zł,
  z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł.
 3. Udział własny nie jest wymagany.
 4. Wnioski i załączniki:
 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 

 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • kserokopia/skan karty gwarancyjnej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona oraz posiada:
 • stopień niepełnosprawności,
 • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. (dla protez na III poziomie jakości) wynosi przy amputacji:
 • w zakresie ręki – 12.000 zł,
 • przedramienia – 26.000 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym –30. 000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 18.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy Wnioskodawcy) zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

 1. Refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON –
  w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.
 3. Wnioski i załączniki:
 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • formularze oferty specyfikacji i kosztorysu protezy (wzór nr 9-C3_O)
  dla wnioskodawców Obszaru C Zadania nr 3, wypełnione w formie edytowalnej przez dwie niezależne firmy protetyczne a następnie wydrukowane, opatrzone datą, pieczęcią firmową i podpisane przez osobę sporządzającą,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • o ile dotyczy: zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na protezę kończyny/kończyn potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar C Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona oraz posiada:
 • stopień niepełnosprawności,
 • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosi przy amputacji:
 • w zakresie ręki – 3.600 zł,
 • przedramienia – 7.800 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 5.400 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 7.500 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.000 zł,
 1. Refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON –
  w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto.
 3. Wnioski i załączniki:
 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • kserokopia/skan karty gwarancyjnej posiadanej protezy kończyny,
 • formularze oferty specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy (wzór nr 10-C4_O) dla wnioskodawców Obszaru C Zadania nr 4, wypełnione w formie edytowalnej przez dwie niezależne firmy protetyczne a następnie wydrukowane, opatrzone datą, pieczęcią firmową i podpisane przez osobę sporządzającą,
 • o ile dotyczy: zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na naprawę protezy kończyny/kończyn potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku
  z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar C Zadanie nr 5pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona lub jest osobą do lat 18 i posiada:
 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu ruchu, powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.
 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosi 7.500 zł.
 2. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 25% ceny brutto.

 

 1. Wnioski i załączniki:
 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 

 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • faktura proforma (lub inny dokument gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole)

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która:
 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • jest aktywna zawodowo, to znaczy:
  1. jest zatrudniona lub
 1. jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub
 2. jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy
  i nie pozostająca w zatrudnieniu,
 • pełni rolę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

 

Przez pojęcie zatrudnienia rozumie się :

1) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony
lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

2) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

3) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174, z późn. zm.),

4) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292, z późn. zm.),

5) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy
niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),

6) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409),

7) wolontariat w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), jeśli porozumienie
z korzystającym obejmuje co najmniej 6 miesięcy i trwa na dzień złożenia wniosku
oraz zawarcia umowy dofinansowania,

okresy zatrudnienia Wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują
po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

 

 1. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosi 300 zł miesięcznie, tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną (dzieckiem).

 

 1. Wysokość minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy wynosi 15% ceny brutto.

 

 1. Wnioski i załączniki:
 1. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
 • kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka/dzieci bądź kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego dziecka, w imieniu którego występuje opiekun prawny,
 • zaświadczenie potwierdzające fakt uczęszczania każdego dziecka
  do żłobka/przedszkola oraz wysokość miesięcznych kosztów opieki nad każdym dzieckiem, wystawione przez właściwą placówkę,
 • w przypadku osoby niezatrudnionej zaświadczenie potwierdzające rejestrację
  w urzędzie pracy jako osoby poszukującej pracy lub jako osoby bezrobotnej,
 • w przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej

(studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie – III stopnia, prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym)  lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która:
 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 1. Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki na jeden semestr/półrocze w 2021 r. wynosi w przypadku:
 • dodatku na pokrycie kosztów kształceniado 1.000 zł dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, bądź do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców, przy czym kwota ta może zostać zwiększona nie więcej niż o:
 1. 700 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się – z tytułu pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej,
 2. 500 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł w przypadku posiadania aktualnej Karty Dużej Rodziny,
 4. 300 zł w przypadku pobierania nauki jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5. 200 zł w przypadku studiowania w przyspieszonym trybie,
 6. 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 800 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: https://sow.pfron.org.pl , przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),
 9. 500 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią),

dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię  w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON
w ramach programu.

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –
  do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne)równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, jednak nie więcej niż 4.000 zł, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł netto na osobę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł netto na osobę.

 1. Udział własny w zakresie kosztów czesnego.

 

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy,
którzy nie są 
zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

 

*Warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w Module II zwolniony jest Wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Wnioski i załączniki:

Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • W przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego,

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 3 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole,

 • W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,
 • W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę załącznik nr 6 do wniosku,
 • Kserokopia/skan Karty Dużej Rodziny, jeżeli Wnioskodawca taką kartę posiada i ubiega się o zwiększenie dodatku z tego tytułu,
 • Dokument potwierdzający poniesienie dodatkowych kosztów z tytułu pomocy tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, jeżeli Wnioskodawca ponosi takie koszty i ubiega się o zwiększenie dodatku z tego tytułu (honorowane będzie oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę oraz tłumacza języka migowego bądź asystenta osoby niepełnosprawnej) ,
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych – kserokopia/skan decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych bądź inny dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, policję) potwierdzający, że osobę niepełnosprawną dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie „Aktywny samorząd”:

 • w Modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Powiatu Pabianickiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
 • w Module II – przerwa w nauce.

Środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A, Obszar C Zadanie nr 1, 3 i 5 – ponowna pomoc może być udzielona
  po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Obszar C Zadanie nr 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie nr 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną,
 • Obszar B – Zadanie nr 1, 2, 3, 4 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie
  5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Dokumenty, związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” zostały umieszczone na witrynie internetowej PFRON. Została utworzona odrębna skrzynka pocztowa na potrzeby wdrażanego programu (as@pfron.org.pl), gdzie samorządy powiatowe i osoby niepełnosprawne mogą kierować korespondencję, dotyczącą programu.

Dofinansowanie w ramach Modułu I i Modułu II będzie następowało na wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek będzie można złożyć
do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

W przypadku mieszkańców Powiatu Pabianickiego wnioski należy składać
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach przy ul. Traugutta 6a,
pokój 3, tel. 42 215 66 60 wew. 1 lub poprzez platformę internetową SOW:  https://portal-sow.pfron.org.pl/

 

Dodatkowe informacje dla Wnioskodawców:

W ramach naboru wniosków w 2021 roku Wnioskodawców obowiązują również przepisy
i regulacje zawarte w następujących dokumentach:

 1. Zasadach programowych pilotażowego programu „Aktywny samorząd,

 link przekierowujący na stronę PFRON

 

 Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku,

 1. Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków
  o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

 

Powyższe dokumenty znajdą Państwo również na stronie http://www.pfron.org.pl

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pow. 130 000,00 PLN – Projekt RPO WŁ „Lepsza przyszłość”

Szanowni Państwo, zachęcamy do wzięcia udziału w Przetargu: Kompleksowe zorganizowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość” dokumenty: BIP Starostwo Powiatowe w[…]

Szczegóły >>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę paczek żywnościowych, paczek ze środkami czystości oraz paczek ze środkami ochrony osobistej (maseczki ochronne, płyny/żele do dezynfekcji) w ramach dodatkowego[…]

Szczegóły >>

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Razem damy radę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Kompleksowa organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje[…]

Szczegóły >>

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.:  Kompleksowa organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne –[…]

Szczegóły >>