logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt „Lepsza przyszłość”


Projekt „Lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 1 kwietnia 2021 roku
do 31 grudnia 2022 roku jest realizatorem projektu pod nazwą „Lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społeczno-zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczno-zawodowy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.: osób przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej
i opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą oraz osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą. Cel zostanie osiągnięty dzięki prawidłowo opracowanej diagnozie potrzeb, zasobów, potencjału, predyspozycji. Aktywizacja społeczno-zawodowa polegająca głównie na nabywaniu nowych kompetencji i wzmacnianiu istniejących oraz ograniczeniu barier w dostępie do edukacji poprzez zastosowanie różnych narzędzi aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ – „Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Uczestnikami Projektu będą podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, którzy uczą się (w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym), nie są jednak zarejestrowane jako osoby bezrobotne
z uwagi na pobieranie świadczenia/ pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego.

Planowane efekty:

 • poprawa dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej
  w powiecie a także wzrost jakości świadczonych usług.
 • nabycie nowych umiejętności,
 • wyrównanie szans edukacyjnych w powiecie.

Projekt „Lepsza przyszłość” skierowany jest do 40 wychowanków pieczy zastępczej,
w tym:

– 30 małoletnich wychowanków i 10  pełnoletnich wychowanków.

W ramach projektu planujemy zrealizować następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie pracownika socjalnego.
 2. Wsparcie i poradnictwo psychologa.
 3. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne poprzez udzielanie korepetycji.
 4. Zrefundowany zakup podręczników do nauki.
 5. Warsztaty z zakresu tworzenia indywidualnych planów kariery.
 6. Spotkania indywidualne z brokerem edukacyjnym.
 7. Kurs prawa jazdy kat. B.
 8. 7-dniowy obóz socjoterapeutyczny z elementami Treningu Umiejętności Społecznych
 9. 7-dniowy warsztat terapeutyczny kształtujący umiejętności osobiste.
 10. Pokrycie częściowe/całości kosztów nauki.

Całkowita wartość projektu „Lepsza przyszłość” wynosi 672 731,25 złotych.
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 571 831,25 złotych. Wkład własny do projektu wynosi 100 900,00 złotych.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach serdecznie zaprasza do udziału w Projekcie, informacje ws. zasad udziału zawarte są poniżej.

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Projekcie!!!!

Nabór trwa!!!! Szczegóły poniżej:

POBIERZ Regulamin

POBIERZ ankietę rekrutacyjną

Harmonogram wsparcia w miesiącu czerwcu 2021 r.

Zad 2 poradnictwo psychologiczne Zad 6 broker Zad 1 praca socjalna

Harmonogram wsparcia w miesiącu maju 2021 r.

MAJ Lepsza przyszlosc

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

INFORMATOR Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu pabianickiego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (M.P. 2021, poz. 235)   dział VI Obszary, kierunki i działania Programu, Obszar 3[…]

Szczegóły >>

Zapytanie ofertowe nr 1/RDR/ZO/2021″

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RDR/ZO/2021  Z DNIA 22.07.2021 r.   Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Kompleksowa organizacja kursu aktywnej twórczości dla 20 dzieci z pieczy zastępczej[…]

Szczegóły >>

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pow. 130 000,00 PLN – Projekt RPO WŁ „Lepsza przyszłość” z dnia 22.07.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, zaprasza do udziału w Przetargu pn.: Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego z elementami TUS dla łącznie 20 osób – zapewniając bezpieczne[…]

Szczegóły >>

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Zmianie ulega forma funkcjonowania Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. W okresie wakacyjnym, codziennie w godzinach 18.00–21.00 za pomocą mediów społecznościowych (Snapchat i Messenger)[…]

Szczegóły >>