logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zaproszenie do udziału w Projekcie


Utworzono: 27 kwietnia 2021 9:46 

ZAPROSZENIE

 

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH

SERDECZNIE ZAPRASZA MŁODZIEŻ Z RODZIN ZASTĘPCZYCH
Z POWIATU PABIANICKIEGO

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, celem projektu jest przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osób przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej i opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą oraz osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą w okresie od 1 kwietnia 2021r. do  31 grudnia 2022 r.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób spełniających kryteria udziału  – 20 kobiet i 20 mężczyzn, w tym: 30 małoletnich wychowanków i 10 pełnoletnich wychowanków (kolejnych 10 osiągnie pełnoletność w 2022 r.). Kryteria udziału w Projekcie:

 

 1. dzieci i pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej, a także osoby opuszczające pieczę zastępczą,
 2. osoby, które uczą się w systemie dziennym/wieczornym/zaocznym,
 3. zamieszkują/uczą się (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie powiatu pabianickiego,
 4. pozostają bez zatrudnienia: osoby bezrobotne  albo bierne zawodowo, nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 5. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 6. umotywowały swój udział w Projekcie.

 

Podstawą jest złożenie ankiety rekrutacyjnej, dostępnej na stronie PCPR w Pabianicach. Szczegóły naboru do Projektu znajdują się w Regulaminie uczestnictwa (załączniki poniżej). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym pod numerem telefonu 42 215-66-60 wew. 4. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy biuro.projektupcpr@interia.pl lub można składać osobiście w siedzibie PCPR w Pabianicach lub wysłać pocztą tradycyjną adres ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.

Pobierz Ankietę rekrutacyjną

Pobierz Regulamin uczestnictwa

Beneficjent ostateczny w oparciu o swoje potrzeby może otrzymać następujące wsparcie:

 

 1. Pracę socjalną,
 2. Poradnictwo specjalistyczne i terapię krótkoterminową prowadzoną przez psychologa dla 40 uczestników,
 3. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne poprzez udzielanie korepetycji dla 35 dzieci i osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej i ją opuszczających.
 4. Refundację zakupu podręczników szkolnych dla 20 małoletnich i pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 20 osób rocznie.
 5. Warsztaty z zakresu tworzenia indywidualnych planów kariery dla 35 osób, których celem będzie nabycie umiejętności poszukiwania pracy,
 6. Spotkania indywidualne z brokerem edukacyjnym dla 35 osób, których celem będzie nabycie umiejętności planowania swojej edukacji,
 7. Kurs prawa jazdy kategorii B dla 20 uprawnionych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, jak i ją opuszczających,
 8. 7-dniowy wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny z elementami treningu umiejętności społecznych (TUS) dla 20 dzieci i pełnoletnich osób przebywających w pieczy zastępczej, jak i ją opuszczających,
 9. 7-dniowy wyjazdowy warsztat terapeutyczny, kształtujący umiejętności osobiste dla 12 dzieci i pełnoletnich osób przebywających w pieczy zastępczej, jak i ją opuszczających,
 10. Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej dla 15 dzieci, uzupełnienie ze środków EFS świadczeń na kontynuację nauki/pokrycie w całości/częściowe kosztów nauki dla 6 wychowanków, co stanowi wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa.

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny!

 

Serdecznie zapraszam do składania ankiet rekrutacyjnych,

Dyrektor PCPR w Pabianicach

Jarosław Grabowski