logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

ZAPYTANIE OFERTOWE – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę”


Utworzono: 3 grudnia 2019 16:07Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na „Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę”.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), zwanej dalej ustawą.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są korepetycje dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych w wieku od 7 do 25 r.ż. tj.: beneficjentów ostatecznych projektu „Razem damy radę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w § 3 SIWZ.

POBIERZ SIWZ

POBIERZ Załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

POBIERZ Zawiadomienie

Informacja o terminach podpisania umów

POBIERZ Zawiadomienie